ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ખાતા વિશે
મંડળની સમિતિઓ
સામાન્ય સભા
માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી અધ્યક્ષ -૦૧
માનનીય કાર્યવાહક પ્રમુખશ્રી-૦૧
સરકારી સભ્યો -૧૧
બિનસરકારી સભ્યો (નિયામક સભામાં હોય તે)-૦૯
બિનસરકારી સભ્યો કે જેઓ નિયામક સભામાં સભ્યો ન હોય-૧૦
કુલ -૩૨

નિયામક સભા
કાર્યવાહક પ્રમુખ -૦૧
સરકારી સભ્યો -૧૧
બિનસરકારી સભ્યો -૦૯
કુલ -૨૧

કાર્યવાહક સમિતિ
કાર્યવાહક પ્રમુખ -૦૧
નિયામક સભામાંથી નિયુક્ત કરવામાં આવેલ -૦૫
સમિતિઓના અધ્યક્ષો -૦૩
નિયામક
૦૧
નાયબ નિયામક
૦૧
કુલ-૧૧

શૈક્ષણિક સમિતિ
નિયામક સભા નીમે તે એક અધ્યક્ષ-૦૧
પાઠયપુસ્તક મંડળના નિયામક-૦૧
પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક-૦૧
નિયામક જી.સી.ઇ.આર.ટી.
૦૧
ચેરમેન, ગુજ. માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિ. બોર્ડ
૦૧
નિયામક સભા નક્કી કરે તે (વધુમાં વધુ ૭) -
૦૭
નાયબ નિયામક (સભ્ય સચિવ)
૦૧
કુલ -૧૩