ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

પાઠ્યપુસ્ત્કો
india.gov.in
Textbooks
. સૂચનાઃ ધો.9 અને ધો.10ના ગણિત-વિજ્ઞાન તથા ધો.11 અને ધો.12ના વિજ્ઞાન પ્રવાહના પુસ્તકો યથાવત રહેશે.
. Year 2015 Edition Textbooks, Std 1 to 5, Gujarati/English/Hindi Medium
. Standard-6
. Standard-7
. Standard-8
. Standard-9 (Year - 2016 Edition)
. Standard-11 (Year - 2016 Edition)
. Textbooks, Std 9 to 12, Gujarati/English Medium
. Standard - 11 & 12 Science Supplementary Booklet- Gujarati Medium
. Standard - 11 & 12 Science Supplementary Booklet- English Medium
.
Standard - 11 & 12 Science Questions Bank for NEET/JEE/GUJCET/AIPMT examination.
.
New Textbook 2017