ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

સંપર્ક
india.gov.in
સહાય
પી.ડી.એફ. ફાઇલ ઉપલબ્ધ થવી
આ પ્રવેશદ્વાર પર પૂરાં પાડેલાં સખ્યાબંધ દસ્તાવેજ, અહેવાલ અને ફોર્મ પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટટ ફોર્મેટમાં (પીડીએફ) છે. પી.ડી.એફ. પ્રકાશિત કરેલી વિશિષ્ટટતા છે. તે દુનિયાની ધોરણસરની સંસ્થારઓ વધારે સલામત, વિશ્વસનીય વીજાણુ દસ્તાવેજ, વિતરણ અને વિનિમય માટે વાપરે છે. પીડીએફ દસ્તાવેજો, સંચાલન પદ્ધતિ, મૂળ અરજી અથવા ફોન્ટ ધ્યાનમાં લીધા સિવાય, તેમાં ફ્રી અડોબે રીડર સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને કોઇ પણ હિસ્સો લઇ શકે, જોઇ શકે અને છપાવી શકે.
પી.ડી.એફ. ફાઇલ ખોલવા માટે બે વિકલ્‍પ છેઃ આપણે ‘અડોબે એક્રોબેટ રીડર’ નામના સોફ્ટવેરને ડાઉનલોડ કરી તેને આપણા કોમ્‍પ્‍યુટરમાં દાખલ કરી શકીએ. અડોબે એક્રોબેટ સાઇટ પરથી આ સોફ્ટવેર વિના મૂલ્‍યે મળી શકે છે. તેને ડાઉનલોડ કરવા માટેની કડી નીચે મૂકી છે.
બીજો વિકલ્પ ઓનલાઇન પી.ડી.એફ. કન્વ‍ર્ઝન ટુલનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અડોબે એક્રોબેટ વેબસાઇટની મુલાકાત લઇ પી.ડી.એફ. ફાઇલના સરનામાનો પ્રકાર ટાઇપ કરો અને ફાઇલને વધારે વાચનક્ષમ ફોર્મમાં રૂપાંતર કરવા મેળવો અથવા અડોબને ફાઇલના સરનામાને ઇ-મેઇલ કરી શકે, તેઓ રૂપાંતરને પાછું મોકલશે. ફાઇલનાં આ રૂપાંતર મૂળ પી.ડી.એફ. ફાઇલ જેટલાં સ્પષ્ટશ ફોર્મમાં નહિ હોય. એડોબ એક્રોબેટ રીડર સોફ્ટવેરને ડાઉનલોડ કરો.
ગુજરાતી ફોન્ટીની સહાય:
આ વેબસાઇટને યુનિકોડ (યુ.ટી.એફ. ૮) ફોર્મમાં વિકસાવવામાં આવે છે. ઇન્ટરનેટ એકસ્લોઇ રર ૬/૭ અને મોઝિલા ફાયરફોક્સ સપોર્ટ યુનિકોડ જેવા બ્રાઉઝર યુનિકોડને સહાય કરે છે. આ ઉપરાંત, યુનિકોડ ફોન્ટો વિન્ડો એમઇઇ વિન્ડો્ ૨૦૦૦ અને એક્સપી સાથે આવે છે અને તમારા પીસીમાં તે તેમ નાખવામાં આવે છે. તમે તમારા પીસીમાં આ સંચાલન પદ્ધતિ નાખી હોય, તો તમારે કોઇ ફોન્ટ ને ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર નથી.
તેમ છતાં, તમને આ સાઇટ પર વાંચવાની તકલીફ હોય, તો તમારી પાસે તમારા બ્રાઉઝરનું અથવા સંચાલન પદ્ધતિનું રૂપાંતર ન હોવાનો સંભવ છે. તેને ઊંચી કક્ષાની બનાવો.
આ સાર્વત્રિક રીતે સ્વીકકાર્ય ફોર્મનો ઘણા લાભમાંનો એક તેની શોધની સુસંગતતા છે. બીજા સ્થારનિક ભાષાના ફોન્ટફ ફોર્મની વિરુદ્ધ યુનિકોડ (UTF 8) ફોર્મમાં વેબસાઇટ શોધ એન્જિ ન મારફત શોધીને ઉપલબ્ધ્ કરી શકાય.