ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક મંડળ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

 
છેલ્લા સમાચાર અને વિશેષતા
અમારી દ્દષ્ટિ
  • પ્રાથમિક માધ્યમિક અને ઉચ્ચક માધ્યમિક શિક્ષણની પ્રગતિમાં સહાય કરવી અને તેમાં ઝડપ લાવવી.
  • ગુજરાત સરકારે મંજૂર કરેલ પાઠ્યપુસ્તક - અભ્યાસક્રમ અનુસાર જુદા જુદાં પાઠ્ય પુસ્તકોનું પ્રકાશન.
પાઠ્યપુસ્‍તકો
સંશોધન અને પ્રકાશન
વહીવટ
GSWAN

Vibrant Gujarat