ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

પાઠ્યપુસ્ત્કો
india.gov.in
ધોરણ-૧૨ જીવવિજ્ઞાન(સત્ર-૩)
ક્રમાંક નંપ્રકરણનું નામડાઉનલોડ
અનુક્રમણિકાઅંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૧અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૨અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૩અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૪અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૫અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૬અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૭અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૮અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૦પ્રકરણ ૯અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૧પ્રકરણ ૧૦અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૨પ્રકરણ ૧૧અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૩પ્રકરણ ૧૨અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૪પ્રકરણ ૧૩અંગ્રેજીગુજરાતી