ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

પાઠ્યપુસ્ત્કો
india.gov.in
ધોરણ-૧૦ વિજ્ઞાન
ક્રમાંક નંપ્રકરણનું નામડાઉનલોડ
અનુક્રમણિકાઅંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૧અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૨
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૩
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૪
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૫
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૬
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૭
અંગ્રેજીગુજરાતી

પ્રકરણ ૮અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૦
પ્રકરણ ૯
અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૧પ્રકરણ ૧૦અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૨પ્રકરણ ૧૧અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૩પ્રકરણ ૧૨અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૪પ્રકરણ ૧૩અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૫પ્રકરણ ૧૪અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૬પ્રકરણ ૧૫અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૭પ્રકરણ ૧૬અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૮પ્રકરણ ૧૭અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૯પ્રકરણ ૧૮અંગ્રેજીગુજરાતી
૨૦પારિભાષિક શબ્દોપારિભાષિક શબ્દો