ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

પાઠ્યપુસ્ત્કો
india.gov.in
ધોરણ - ૧૨ રસાયણવિજ્ઞાન (સત્ર-૪)
ક્રમાંક નં પ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
અનુક્રમણિકાગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૧ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૨
ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૩
ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૪
ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૫
ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૬
ગુજરાતીઅંગ્રેજી

પ્રકરણ ૭
ગુજરાતીઅંગ્રેજી

પ્રકરણ ૮
ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૦પ્રકરણ ૯ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૧પારિભાષિક શબ્દોગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૨પરિશિષ્ટગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૩લોગ ટેબલગુજરાતીઅંગ્રેજી