ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

પાઠ્યપુસ્ત્કો
india.gov.in
ધોરણ - ૧૨ ભૌતિકવિજ્ઞાન(સત્ર-૪)
ક્રમાંક નં પ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
અનુક્રમણિકા અંગ્રેજી ગુજરાતી
પ્રકરણ ૧અંગ્રેજી ગુજરાતી
પ્રકરણ ૨અંગ્રેજી ગુજરાતી
પ્રકરણ ૩અંગ્રેજી ગુજરાતી
પ્રકરણ ૪અંગ્રેજી ગુજરાતી
પ્રકરણ ૫અંગ્રેજી ગુજરાતી
પ્રકરણ ૬અંગ્રેજી ગુજરાતી
પ્રકરણ ૭અંગ્રેજી ગુજરાતી
પ્રકરણ ૮અંગ્રેજી ગુજરાતી
૧૦ઉકેલ અંગ્રેજી ગુજરાતી
૧૧લઘુગુણકો અંગ્રેજી ગુજરાતી
૧૨પારિભાષિક શબ્દો ગુજરાતી