ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

પાઠ્યપુસ્ત્કો
india.gov.in
ધોરણ-૯ કમ્પ્યુટર અધ્યયન
ક્રમાંક નંપ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
અનુક્રમણિકાગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૧ગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૨
ગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૩
ગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૪
ગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૫
ગુજરાતી અંગ્રેજી
પ્રકરણ ૬
ગુજરાતી અંગ્રેજી

પ્રકરણ ૭
ગુજરાતી અંગ્રેજી

પ્રકરણ ૮
ગુજરાતી અંગ્રેજી
૧૦
પ્રકરણ ૯ગુજરાતી અંગ્રેજી
૧૧પ્રકરણ ૧૦ગુજરાતી અંગ્રેજી
૧૨પ્રકરણ ૧૧ગુજરાતી અંગ્રેજી
૧૩પ્રકરણ ૧૨ગુજરાતી અંગ્રેજી
૧૪પ્રકરણ ૧૩ગુજરાતી અંગ્રેજી
૧૫પ્રકરણ ૧૪ગુજરાતી અંગ્રેજી
૧૬પરિશિષ્ટગુજરાતી અંગ્રેજી