ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ખાતા વિશે
india.gov.in
ધોરણ-૧૧ કમ્પ્યુટર અધ્યયન
ક્રમાંક નં પ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
અનુક્રમણિકાગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૧ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૨
ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૩
ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૪
ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૫
ગુજરાતીઅંગ્રેજી
પ્રકરણ ૬
ગુજરાતીઅંગ્રેજી

પ્રકરણ ૭
ગુજરાતીઅંગ્રેજી

પ્રકરણ ૮
ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૦
પ્રકરણ ૯ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૧પ્રકરણ ૧૦ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૨પ્રકરણ ૧૧ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૩પ્રકરણ ૧૨ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૪પ્રકરણ ૧૩ગુજરાતીઅંગ્રેજી
૧૫પરિશિષ્ટ ગુજરાતીઅંગ્રેજી