ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ખાતા વિશે
સંપર્ક
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠય પુસ્તક મંડળ
"વિઘાયન', સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર


નં.નામઅનેહોદ્દોઇ-મેઇલઓફિસ
૧. ડો. નીતીન એમ. પેથાણી,
કાર્યવાહક પ્રમુખશ્રી
president@gsbstb.org૨૩૨૨૨૬૫૪
૨. શ્રી પી. ભારતી-IAS,
નિયામક
director@gsbstb.org૨૩૨૨૨૫૩૬
૩. શ્રી એચ. એસ. લિમ્બાચિયા
નાયબ નિયામક (ઉત્પાદન)
lharesh@gsbstb.org૨૩૨૨૨૫૩૯
૪. શ્રી. એચ. પી. શાહ
C.A. & A.O.
caao@gsbstb.org
૨૩૨૪૫૦૫૯
૫. શ્રી. એ. બોરીસાગર
નાયબ નિયામક (શૈક્ષણિક)(ઈ.ચા.)
academic@gsbstb.org૨૩૨૨૨૬૮૫
૬.શ્રી વી.આર.ગોસાઈ, નાયબ નિયામક (વહીવટ-વિતરણ)(ઈ.ચા.)distribution@gsbstb.org23222470