ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ઇ-નાગરિક
દ્રષ્ટિ
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્‍તક મંડળ
પ્રાથમિક, માધ્‍યમિક અને ઉચ્‍ચ માધ્‍યમિક શિક્ષણની મદદ અને પ્રવાસના વેગ માટે ગુજરાત સરકાર તરફથી માન્‍ય રાખેલ જુદા જુદા પાઠ્યપુસ્‍તકોના વિશેષસૂચિ – અભ્‍યાસક્રમ પ્રકાશિત કરવા.