ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ખાતા વિશે
સંપર્ક
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠય પુસ્તક મંડળ
"વિઘાયન', સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર


નં.નામઅનેહોદ્દોઇ-મેઇલઓફિસ
૧.ડો. નીતીન એમ. પેથાણી,
કાર્યવાહક પ્રમુખશ્રી
president@gsbstb.org૨૩૨૨૨૬૫૪
૨.શ્રી એચ.એન.ચાવડા,
નિયામક
director@gsbstb.org૨૩૨૨૨૫૩૬
૩.શ્રી એચ. એસ. લિમ્બાચિયા
નાયબ નિયામક (ઉત્પાદન)
lharesh@gsbstb.org૨૩૨૨૨૫૩૯
૪.શ્રી. એ. ડી. પટેલ
C.A. & A.O.

૨૩૨૪૫૦૫૯
૫.ડૉ. કે. એન. પરમાર,
નાયબ નિયામક (શૈક્ષણિક)(ઈ.ચા.)
kamleshp@gsbstb.org૨૩૨૨૨૬૮૫
૬.શ્રી એચ. એસ. લિમ્બાચિયા,નાયબ નિયામક (વહીવટ-વિતરણ)(ઈ.ચા.)lharesh@gsbstb.org23222470