ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ઇ-નાગરિક
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ – ૨૦૦૫
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળના સ્થાપનાકાળથી મંડળના માન. પ્રમુખશ્રીઓ (માન. શિક્ષણમંત્રીશ્રી)ની નામાવલી
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળના સ્થાપનકાળથી માન. કાર્યવાહક પ્રમુખશ્રીઓની નામાવાલી અને કારકીર્દીનો સમયગાળો
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળના સ્થાપનકાળથી માન. નિયામકશ્રીઓની નામાવાલી અને કારકીર્દીનો સમયગાળો
મંડળના અધિકારી શ્રી / કર્મચારીશ્રીના ટેલીફોન નંબરની યાદી
સંચાલન
સ્થાપના
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળ,ગાંધીનગરનું માળખું
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળના મુખ્ય એકમો અને તેના સરનામાની યાદી
પાઠયપુસ્તક વિતરણ વ્યવસ્થા
હિસાબી શાખાને લગતી બાબતો
સંશોધન શાખા
ઉત્પાદનને લગતી વિગતો
શૈક્ષણિક બાબતો
મુખ્ય ફરજો
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળની કામગીરી સાથે સંકળાયેલ સંસ્થાઓ,યુનિટો અને વ્યકિતઓ પાસેથી લેવામાં આવતી ફી/ડીપોઝીટ / લવાજમ અને અન્ય વિગતો
પ્રોસેસની કામગીરી અંગેના ભાવનું લીસ્ટ
મંડળના પાઠયપુસ્તકોની હસ્તપ્રતનિર્માણ માટેના પુરસ્કારના દરો