ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ઇ-નાગરિક
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૫
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળના સ્થાપનકાળથી માન. નિયામકશ્રીઓની નામાવાલી અને કારકીર્દીનો સમયગાળો

અ.નં. નામ સમયગાળો
તારીખથી તારીખ સુધી
૧. શ્રી ડબલ્યુ પી. અભ્યંકર તા. ૧-૧૦-૧૯૬૯ તા. ૧૨-૪-૧૯૭૪
શ્રી એન.પી. ભાર્ગવ (ઈન્ચાર્જ) તા. ૧૩-૪-૧૯૭૪ તા. ૨૯-૧-૧૯૭૪
શ્રી એસ. પી. શુકલ તા. ૩૦-૧૧-૧૯૭૪ તા. ૪-૮-૭૫
શ્રી ડૉ. બી.એમ. દવે (ઈન્ચાર્જ) તા. ૫-૮-૧૯૭૫ તા. ૧૦-૨-૧૯૭૬
શ્રી એસ. બી. રાજગોરી તા. ૧૧-૨-૧૯૭૬ તા. ૩૧-૮-૧૯૭૬
શ્રી એચ. એન. શાહ તા. ૧-૯-૧૯૭૬ તા. ૩-૧૧-૧૯૭૮
શ્રી ડૉ. બી. એમ. દવે (ઈન્ચાર્જ) તા. ૪-૧૧-૧૯૭૮ તા. ૨૬-૧૨-૧૯૭૮
શ્રી. બી. યુ. પારેખ તા. ૨૭-૧૨-૧૯૭૮ તા. ૨૬-૧-૧૯૮૧
શ્રી. જી.એન. પટેલ તા. ૨૭-૧-૧૯૮૧ તા. ૧-૫-૧૯૮૨
૧૦ શ્રી એચ. એન. શાહ તા. ૪-૫-૧૯૮૨ તા. ૩૧-૭-૧૯૮૨
૧૧ શ્રી ડૉ. બી. એમ. દવે (ઈન્ચાર્જ) તા. ૧-૮-૧૯૮૨ તા. ૬-૧૦-૧૯૮૨
૧૨ શ્રી એન. એચ. શાહ તા. ૭-૧૦-૧૯૮૨ તા. ૧૭-૭-૧૯૮૪
૧૩ શ્રી. એ. જે. શુકલ તા. ૧૮-૭-૧૯૮૪ તા. ૨૩-૬-૧૯૮૪
૧૪ શ્રી એન. વી. પુજારા તા. ૨૪-૬-૧૯૮૬ તા. ૮-૮-૧૯૮૮
૧૫ શ્રી પ્રવીણસિંહ ચાવડા તા. ૯-૮-૧૯૮૮ તા. ૩૧-૧૨-૧૯૮૯
૧૬ શ્રી જે.કે. મજમુદાર તા. ૧૭-૧-૧૯૯૦ તા. ૨૮-૬-૧૯૯૨
૧૭ શ્રી એચ. એ. સૈયદ (ઈન્ચાર્જ) તા. ૨૯-૬-૧૯૯૨ તા. ૨૩-૮-૧૯૯૨
૧૮ શ્રી. જે.કે. મજમુદાર તા. ૨૪-૮-૧૯૯૨ તા. ૩૦-૪-૧૯૯૩
૧૯ શ્રી પી.વી. પટેલ (ઈન્ચાર્જ) તા. ૧-૫-૧૯૯૩ તા. ૧૪-૬-૧૯૯૩
૨૦ શ્રી એસ. એમ. પટેલ તા. ૧૫-૬-૧૯૯૩ તા. ૩૧-૭-૧૯૯૫
૨૧ શ્રી પ્રવિણસિંહ ચાવડા તા. ૧-૮-૧૯૯૫ તા. ૫-૫-૧૯૯૭
૨૨ શ્રી એચ. એ. સૈયદ (ઈન્ચાર્જ) તા. ૬-૫-૧૯૯૭ તા. ૬-૭-૧૯૯૭
૨૩ શ્રી આર. સી. રાવલ તા. ૭-૭-૧૯૯૭ તા. ૨૯-૭-૨૦૦૪
૨૪ શ્રી એમ. એ. પટેલ તા. ૩૦-૭-૨૦૦૪ તા. ૧૭-૩-૨૦૧૦
૨૫શ્રી આર. સી. રાવલ તા. ૧૮-૩-૨૦૧૦ તા. ૧૨-૭-૨૦૧૦
૨૬શ્રી બી. જે.ભટ્ટતા. ૧૩-૭-૨૦૧૦ ૦૭-૦૫-૨૦૧૨
૨૭શ્રી એચ. કે. પટેલ તા. ૦૮-૦૫-૨૦૧૨ તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૩
૨૮ડૉ.ભરત બી. પંડિત તા. ૧૮-૧૧-૨૦૧૩ તા.૧૮-૦૨-૨૦૧૬
૨૯શ્રી એચ.એન.ચાવડા તા. ૨૫-૦૨-૨૦૧૬થી ચાલુ