ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

ઇ-નાગરિક
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૫
મુખ્ય ફરજો
નિયામક નાયબ નિયામક (શૈક્ષણિક) એકેડેમિક સેક્રેટરી વિષય સંયોજક મદદનીશ લાયબ્રેરીયન
નાયબ (ઉત્પાદન) પ્રોડકશન ઓફિસર પ્રોડક્શન સુપરવાઈઝર પ્રુફ એકઝામીનર જુનીયર આર્ટીસ્ટ
સ્‍ટોર્સ મેનેજર કંટ્રોલ ઓફ એકાઉન્‍ટ એન્‍ડ ઓડિટ ઓફિસર ઓડિટ ઓફિસર નાયબ મેનેજર એકાઉન્‍ટસ ઓફિસર
સીનીયર ઓડિટર હેડ એકાઉન્ટ કેશીયર નાયબ નિયામક (વહીવટી/વિતરણ) વહીવટી અધિકારી
ઓફિસ સુપ્રિરન્ટેન્ડન્ટ મુખ્‍ય કારકુન કેશીયર કારકુન જુનીયર કારકુન ટાઈપીસ્ટ
કાર્યવાહક પ્રમુખશ્રી અને નિયામકશ્રીના અંગત મદદનીશ