ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

સંશોધન અને પ્રકાશન
સંશોધન અને પ્રકાશન
પ્રકાશનની રૂપરેખા
.શાલેય પાઠ્યપુસ્‍તકો - ધોરણ ૧ થી ૧૨ .
.ધોરણ ૮ થી ૧૨ ની પ્રયોગપોથી .
.પી.ટી.સી., સી.પી.એઙ ડી.પી.એઙ અને સંસ્‍કૃત પાઠશાળાના પાઠ્યપુસ્‍તકો છે.
.શિક્ષક અધ્‍યાપન પોથી
.સ્‍વ- અધ્‍યયન પોથી
.પ્રયોગપોથી - નકશાપોથી
.અંગ્રેજી - ગુજરાતી શબ્‍દકોશ (ધોરણ ૫ થી ૭ માટે)
.‘બાલસૃષ્‍ટિ’ સામયિક (માસિક)
.ધોરણ ૮ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અંગ્રેજી ભાષાની સપ્‍લીમેન્‍ટરી રીડિંગ માટેની બટરફ્લાય પુસ્‍તિકા