શિક્ષણ વિભાગ
એચ.ઓ.ડી. અને બોર્ડ
નિયામકની કચેરી / કમિશ્નરની કચેરી
.નિયામક પ્રાથમિક શિક્ષણ
.સર્વ શિક્ષા અભિયાન
.કમિશ્નરની કચેરી સ્કુલ અને મીડડે મીલ પ્રોગ્રામ
.કમિશ્નરની કચેરી ઉચ્ચ શિક્ષણ
.નિયામકની કચેરી ટેકનીકલ શિક્ષણ
.નિયામકની કચેરી લીટ્રસી
.નિયામકની કચેરી એન.સી.સી.
મંડળો અને નિગમો
.ગુજરાત માધ્યગમિક અને ઉચ્ચ તર માધ્યરમિક શિક્ષણ મંડળ
.ગુજરાત રાજય ટેકનીકલ પરીક્ષા મંડળ
.રાજય પરીક્ષા મંડળ
.ગુજરાત રાજય શાળા પાઠયપુસ્તલક મંડળ
.ગુજરાત કાઉન્સીંલ શિક્ષણ સંશોધન અને તાલીમ
.ગુજરાત સંસ્થા શિક્ષણ પ્રૌદ્યોગિકી
અન્ય
.ગુજરાત નૉલેજ સોસાયટી
.સ્કોપ
.વાંચે ગુજરાત
.ગુણોત્સવ
.સમયદાન