તમે કોણ છો ?
સરકારી શિષ્‍યવૃત્તિ સહાય
ભારત સરકારના સહયોગથી ગુજરાત રાજ્યમાં શિક્ષણ ઇત્‍યાદિ વિભાગ તરફથી જુદા જુદા પ્રકારની શિષ્‍યવૃત્તિ, વ્‍યાજમુકત લોન આપવાની જોગવાઇ છે. આ સહાય દર વર્ષે ધોરણ ૧૦ તથા ૧૨ ના વિદ્યાર્થીને મળે છે. આ અંગે જૂન-જુલાઇ માસમાં દર વર્ષે જાહેરાત આવે છે. અને ફોર્મ મળે છે અને સહાય મેળવવા નિયત પત્રકમાં અરજી કરવાની રહે છે. રાજ્યના ઉચ્‍ચશિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી, ૧૨ ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર-૧૦ માં આ કાર્ય્‍ હિસાબી અધિકારી સંભાળે છે. વિગતો માટે પત્ર/રૂબરૂ કે ફોનથી સંપર્ક કરી શકાય છે. જે તે જિલ્‍લાના શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી પણ માહિતી માર્ગદર્શન આપે છે.
આ સહાય આ પ્રકારે છે :
(૧) ગુજરાત રાજ્ય ઉચ્‍ચશિક્ષણ શિષ્‍યવૃત્તિ (આશરે ૯૦૦ વિદ્યાર્થીઓ માટે)
(૨) ગુજરાત રાજ્ય વ્‍યાજમુકત લોન (૬૨૦)
(૩) શિક્ષકનાં બાળકોને શિષ્‍યવૃત્તિ (૩૫)
(૪) ગુજરાત રાજ્ય પોસ્‍ટ એસ.એસ.સી. આંતરરાજ્ય યોજના (૩૦)
(પ્‍) ગુજરાત રાજ્ય ટ્રાયબલ તાલુકા વતની ઉચ્‍ચશિક્ષણ યોજના (૧૫)
(૬) કેન્‍દ્ર સરકારની લોન (૧૦૦)
(૭) હિન્‍દીના ઉચ્‍ચ અભ્‍યાસની શિષ્‍યવૃત્તિ
(૮) નેશનલ મેરિટ શિષ્‍યવૃત્તિ (૧૪૪૦)
(૯) સંસ્‍કૃત સ્‍કૉલરશિપ (૧૦૦)
(૧૦) સાંસ્‍કૃતિક પ્રતિમા શિષ્‍યવૃત્તિ (૭૦૦)
(૧૧) રાષ્‍ટિય પ્રતિભાખોજ (પરીક્ષાલક્ષી) (૭૫૦) આ વિગતોમાં દર વર્ષે નાનો-મોટો ફેરફાર હોય શકે છે.
કેટલીક ખાસ શિષ્‍યવૃત્તિની જોગવાઇ રાજ્ય સરકારનાં જુદા જુદાં ખાતાઓ સંભાળે છે.
(૧) રમતવીર માટે નિયામકશ્રી, યુવક સાંસ્‍કૃતિક બાબતો, ૧૧ ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર (ફોન. (૦૭૯) ૨૩૨૫૪૦૯૧) (૨) ગુજરાત બહારના ટેકનિકલ અભ્‍યાસ માટે ટેકનિકલ અભ્‍યાસ માટે ટેકનિકલ શિક્ષણનિયામક કચેરી, ભુજ તથા સિવિલ સર્જન કચેરી, સિવિલ હૉસ્‍પિટલ, ભુજ (કચ્‍છ)
(૩)સમાજના નબળા વર્ગ માટે સમાજકલ્‍યાણ નિયામક કચેરી તથા આદિજાતિ કલ્‍યાણ નિયામક કચેરી, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર (૦૭૯)૨૩૨૫૩૨૨૯ તથા જિલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારી
(૪) વિકલાંગ માટે સમાજસુરક્ષા ખાતુ, અમદાવાદ (૦૭૯) ૨૫૫૦૬૫૮૮ વગેરેનાં સંપર્ક કરી શકાય. આ અંગે અખબારોમાં જાહેરાતો જૂન/જુલાઇની આસપાસ આવે છે. તે જોતા રહેવું જરૂરી છે.

રાજ્ય સરકાર જુદા જુદા ખાતાં હેઠળ તમામ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને શિષ્‍યવૃત્તિ-સહાય આપવા પ્રયત્‍નશીલ છે. જે શાળા, ઉચ્‍ચ કે ટેકનિકલ અને પ્રોફેશ્‍નલ સંસ્‍થાઓ, કૉલેજો મારફત પણ આ કાર્યવાહી થાય છે. તેથી વિદ્યાર્થી પોતાની સંસ્‍થાના સંપર્કમાં રહે તે પણ ઇચ્‍છનીય છે. ગુણાંક, આવક, રહેઠાણ વગેરે શરતો જો કે આ સવલત મેળવવામાં રહેલી છે. કેન્‍દ્ર સરકાર તરફથી પ્રાપ્‍ય અનેકવિધ શિષ્‍યવૃત્તિ ફેલોશિપ માટે આ સરનામે સંપર્ક કરવો : Section Officer, E4 Section, Department of Higher Education, Ministry of Human Resources Development, Goi, Curzon Road, K. G. Marg, New Delhi-1.