ઇ સિટિઝન
માધ્‍યમિક શિક્ષણ અગત્‍યના અધ્‍યતન ઠરાવો

માધ્‍યમિક શિક્ષણ અગત્‍યના અગત્‍યના ઠરાવો નીચે મુજબ છે.

ઠરાવ નંબર તારીખઠરાવનું નામ
શાખા-ગ
બમશ/૧0૧૪/૧૪૦/ગ૧૭/૦૩/૨૦૨૦તાસદીઠ માનદવેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણકાર્ય કરાવવા અંગે
બમશ/૧૧૧૮/૧૧૫/ગ૦૬/૦૨/૨૦૨૦રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી સમયે વિધવા ઉમેદવારોને લાભ આપવા બાબત
બમશ/૧૩૧૦/૧૨૦૧/ગ૦૯/૧૨/૨૦૧૯રાજ્યની બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ફાજલ થયેલ શિક્ષકોને સમાવવા બાબત
બમશ/૧૩૧૦/૧૨૦૧/ગ૦૯/૧૨/૨૦૧૯રાજ્યની બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં નિમણૂંક પામતાં આચર્યોને ફાજલનું રક્ષણ આપવા બાબત
બમશ/૧૦૧૮/૭૩૮/ગ૧૪/૦૬/૨૦૧૮IEDSS યોજાનાના વિશિષ્ટ શિક્ષકોને બિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં ફરજ બજવતાં અન્ય વિષયના સામાન્ય શિક્ષકોની મળતાં પગાર ભથ્થાના લાભ આપવા બાબત
બમશ.૧૧૧૯.૧૬૨૧.ગ૨૬/૧૧/૨૦૧૯રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી સમિતિના સભ્યોની નિમણૂંક કરવા બાબત
બમશ/૧૧૧૯/૧૦૫૦/ગ૧૪/૦૮/૨૦૧૯આચાર્ય શૈક્ષિક મહાસંઘ (ગ્રાન્ટેડ) ગુજરાતના બંધારણને મંજૂરી આપવા બાબત
બમશ/૧૧૧૯/૧૦૪૮/ગ૧૪/૦૮/૨૦૧૯માધ્યમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ (ગ્રાન્ટેડ) ગુજરાતના બંધારણને મંજૂરી આપવા બાબત
બમશ/૧૦૧૧/૩૭(પા.ફ-૧)/ગ૧૩/૧૧/૨૦૧૯સ્વનિર્ભર (નોન-ગ્રાન્ટેડ) માધ્યમિક શાળાઓને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા અંગેના ધોરણો નિયત કરવા બાબત
બમશ.૧૧૧૬.૭૮૮.ગ૧૫/૧૧/૨૦૧૮સાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબત.
બમશ.૧૦૧૬.૧૨૮૦.ગ૧૦/૦૪/૨૦૧૮રાજ્યના બિન આદિજાતી વિસ્તાર, આદિજાતિ વિસ્તાર અને ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળના વિસ્તારની ધોરણ ૯થી૧૨ ની નિભાવ અનુદાન અને ફી વિકલ્પવાળી બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓનીવિધાર્થીનીઓને વિનામુલ્યે શિક્ષણ પુરુ પાડવા માટેની નવી બાબત.
બમશ.૧૦૧૭.૯૦૬.ગ૦૨/૦૬/૨૦૧૮શ્રીમતી જે.જે.મહેતા ગર્લ્સ હાઇસ્કુલ, સિહોર, જિલ્લો ભવનગરને ધોરણ-૯ નો ૭ મો વર્ગવધારો આપવા બાબત.
બમશ.૧૧૧૭.૭૭૩.ગ૦૭/૦૫/૨૦૧૮રજિસ્ટર થયેલી માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળઓમાં તથા સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી માટેની શિક્ષક અભિરુચિ કસોટીઓની જોગવાઇઓમાં સુધારો કરવા બાબત.
બમશ.૧૧૧૫.૬૨૭.ગ૧૬/૦૫/૨૦૧૭કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ પરીક્ષા પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત.
બમશ.૧૩૯૮.૧૯૮૧.ગ(પાર્ટફા)૨૩/૦૪/૨૦૧૮બિન સરકારી માધ્યમિક/ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓ અને સંસ્ક્રુત પાઠશાળાઓ, કલા સંસ્થાઓના તમામ કર્મચારીઓના પે-વેરીફીકેશનના ઓડીટ માટે પે-વેરીફીકેશનની કામગીરી અર્થે જુનીયર આસીસ્ટન્ટ એક્ઝામીનરની હોદ્દાજોગ નિમણૂક કરવા બાબત.
બમશ.૧૧૦૯.મં.શિ.-૧.ગ૩૦/૦૮/૨૦૧૮બિનસરકારી અનુદાનિત ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાના સીધીભરતી લેવાયેલ શિક્ષકોને એન્ટ્રી લેવલપેનો લાભ આપવા બાબત.
સુધારા. બમશ.૧૧૧૬.૭૮૮.ગ૧૭/૦૨/૨૦૧૮સાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબત.
બમશ/૧૧૧૬/૭૮૮/ગ૧૫/૧૧/૨૦૧૮સાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબત.
બમશ-૧૦૧૧-૧૪૧૮-ગ૦૪/૦૫/૨૦૧૮રહેમરાહે નોકરીના વિકલ્પે ઉચ્ચક રોકડ સહાય યોજના રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનેત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને લાગુ પાડવા બાબત.
બમશ/1017/સીસી.68/ગ (પા.ફા)26/09/2017IEDSS યોજના હેઠળના વિશિષ્ટ શિક્ષકોને અન્ય વિષયના સામાન્ય શિક્ષકોની સમકક્ષ પગાર/ભથ્થાનો લાભ આપવા બાબત.
બમશ-૧૧૧૭-૧૦૭૪-ગ૧૪/૦૭/૨૦૧૭રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ફીનું ધોરણ સુધારવા બાબત
સમશ-૧૦૧૭-૬૫૮-ગ૧૧૩/૦૭/૨૦૧૭રાજ્યમાં ૩૦ નવી સરકારી માધ્યમિક શાળાઓ શરૂ કરવા મંજુરી આપવા બાબત.
બમશ-૧૨૧૭-૩૭૬-છ૦૨/૦૫/૨૦૧૭ગુજરાત સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કુલ્સ (રેગ્યુલેશન ઓફ ફીઝ)એક્ટ,૨૦૧૭ હેઠળ ફી નિયમન સમિતિ તથા ફી રીવીઝન સમિતિ સમક્ષ અરજી કરવાના પ્રસંગે ભરવાની થતી પ્રોસેસ ફી બાબત.
મશબ-૧૧૧૬-૧૨૧૯-છ૦૧/૦૫/૨૦૧૭સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષ માટે પુર્વ પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્વ નિર્ભર શાળાઓ માટે ફી નિર્ધારણ સમિતિઓની રચના કરવા અંગેની નવી બાબતની વહિવટી મંજુરી બાબત.
મભય/૧૦૨૦૧૨/૧૩૧૨/આર૧૯/૦૧/૨૦૧૭જુનાગઢ મહાનગપાલિકા સંચાલિત મ.ભો.યો.ના સંચાલન માટે ઉભી કરેલ નાયબ મામલતદાર વર્ગ-૩ ની હંગામી એક જગ્યા સને.૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષમાં ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવા બાબત.
મભય/૨૦૧૧/૧૩૧૨/આર ૧૮/૦૧/૨૦૧૭કમિશ્નરશ્રી, મધ્યાહન ભોજન યોજનાની વર્ગ-૧ ની આઇ.એ.એસ.ની એક જગ્યા ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવા બાબત.
મશબ/૨૦૦૫/૧૨૩૩/છ૦૮/૦૮/૨૦૧૬ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ના વિનિયમો (સુધારેલા) ૨૦૦૫માં સુધારા કરવા બાબત.
બમશ-૧૦૧૧-૩૭(પા.ફા.-૧)-ગ૨૭/૦૬/૨૦૧૬સ્વનિર્ભર (નોન ગ્રાન્ટેડ) શાળાઓને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા અંગેના ધોરણો નિયત કરવા બાબત.
બમશ-૧૩૧૦-૧૨૦૧-ગ૨૩/૦૬/૨૦૧૬બિનસરકારી અનુદાનિત અનુદાનિત માધ્યમિક તથા તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/શિક્ષકો/કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત.
બમશ/૧૦૧૬/૪૩૨/ગ ૧૯-૦૩-૨૦૧૬કેન્દ્રીય પુરસ્ક્રૂત:- માધ્યમિક તબક્કે વિક્લાંગજનોની સંમિલિત શિક્ષણ યોજના(આઇ.ઇ.ડી.એસ.એસ.)નું અમલીકરણ અને વહિવટ રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા અભિયાન કચેરીને સોંપવા બાબત.
બમશ/૧૦૫/૩૭/પા.ફા.(ભાગ-૧) ૧૯-૦૩-૨૦૧૬સ્વનિર્ભર (નોન ગ્રાન્ટેડ) શાળઓને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા અંગેના ધોરણો નિયત કરવા બાબત.
બમશ/૧૧૧૫/૬૨૭/ગ(ભાગ-૧) ૦૨-૦૧-૨૦૧૬કોમ્પયુટર કૌશ્લ્યની ccc/ccc+ ની પરીક્ષામાંથી પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા અંગે
બમશ-૧૦૧૩-૧૭૪-ગ ૧૦/૧૨/૨૦૧૫બિન સરકારી માધ્યમિક/ઉચ્ચ્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં મહિલા શિક્ષણ,વહીવટી અને સાથી સહાયકોને પ્રસુતિ રજા બાબત.
બમશ/૧૦૧૩/સીસી/૨૩/ગ૨૪/૦૩/૨૦૧૫બિ સરકારી માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોની રજા મંજૂર કરવાની કાર્યપધ્ધતિ અંગે.
બમશ-૧૧૦૯-ઓદ-૦૮-ગ૦૨/૦૧/૨૦૧૫બિન સરકારી (અનુદાનિત) માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબત.
બમશ-૧૦૧૧-૩૭-ગ૦૫/૧૨/૨૦૧૪સ્વનિર્ભર (નોન-ગ્રાંટેડ શાળાઓને પ્રોસ્તાહક આર્થિક સહાય આપવા બાબત
બમશ/૧૦૧૧/૩૭/ગ૨૩/૦૧/૨૦૧૪સ્વનિર્ભર (નોન-ગ્રાન્ટેડ) શાળાઓને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા અંગેના ધોરણો નિયત કરવા બાબત.
બમશ/૧૧૨૦૧૩/૧૭૦/ગ૦૧/૧૧/૨૦૧૩બુથ લેવલ ઓફિસર (બી.એલ.ઓ) તરીકે ફરજ બજાવતા સરકારી/બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ (પ્રાથમિક,માધ્યમિક,ઉચ્ચતર માધ્યમિક તેમજ કોલેજના) શાળા/કોલેજના શૈક્ષણિક તેમજ કારકુની સંવર્ગના કર્મચારીઓને જાહેર રજાના દિવસે ચુંટણી સંબંધી ફરજ બજાવવા બદલ વળતર રજા મંજુર કરવા બાબત.
બમશ/૧૧૨૦૧૩/૬૮/ગ૦૨/૧૧/૨૦૧૩માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની મિર્વુતિ સમયે રજાનું રોકડમાં રુપાંતર બાબત
બમશ-૧૦૨૦૧૩-૧૭૦-ગ૦૪/૧૦/૨૦૧૩બુથ લેવલ ઓફિસર (બી.એલ.ઓ.) તરીકે ફરજ બજાવતા સરકારી/બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ (પ્રાથમિક,માધ્યમિક,ઉચ્ચતર માધ્યમિક તેમજ કોલેજના) શાળા/કોલેજના શૈક્ષણિક તેમજ કારકુની સંવર્ગના કર્મચારીઓને જાહેર રજાના દિવસે ચુંટણી સંબંધી ફરજ બજાવવા બદલ વળતર રજા મંજુર કરવા બાબત
બમશ-૧૩૧૦-૧૨૦૧-ગ૩૦/૦૫/૨૦૧૨બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
બમશ-૧૩૧૦-૧૨૦૧-ગ૦૪/૦૫/૨૦૧૨બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
બમશ-૧૦૧૧-૨૫૩૭-ગ ૨૩-૦૨-૨૦૧૨નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાઓને ગ્રાન્ટેડ શાળા તરીકે મંજુરી આપવા અંગેના માપદંડ નક્કી કરવા માટે માન. મંત્રીશ્રીઓની પેટા સમિતિની રચના બાબત
બમશ-૧૩૦૯-૧૯૦૬-ગ૧૦-૦૨-૨૦૧૨માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં શિક્ષક તથા આચાર્ય માટે ભરતી સમિતિના સભ્યોની નિમણુંક બાબત.
બમશ-૧૦૧૧-૧૪૧૮-ગ૦૨-૦૧-૨૦૧૨ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામતા બિન સરકારી (ગ્રાન્ટેડ) માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના વર્ગ – 3 અને વર્ગ – 4 ના બિન શૈક્ષણિક અને શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત.
બમશ-૧૩૧૧-૧૫૩૯-ગ૦૭-૧૦-૨૦૧૧બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના આચાર્યો / શિક્ષકોની ભરતી માટેના સોફટવેરના ખર્ચની મંજુરી બાબત
બમશ-૧૦૧૧-૧૫૬૭-ગ ૦૩-૧૦-૨૦૧૧જૂન ૨૦૧૨ ના શૈક્ષણિક વર્ષ થી રાજ્ય ની તમામ માધ્યમિક શાળાઓ માં ધોરણ-૮ ના વર્ગો બંધ કરવા બાબત -પરિપત્ર
બમશ-૧૧૦૯-ઓડી-૦૮-ગ ૦૧-૦૮-૨૦૧૧ બિન સરકારી (અનુદાનિત) માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માદ્યમિક શાળાના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબત.
બમશ-૧૧૧૧-૧૧૭૩-ગ ૦૧-૦૭-૨૦૧૧અનુદાન વગરની બિન સરકારી માધ્યમિક/ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નીતિ નક્કી કરવા બાબત.
બમશ-૧૩૧૦-૧૨૦૧-ગ ૨૫-૦૨-૨૦૧૧બિન સરકારી અનુદાનીત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત.
બમશ-૧૩૧૦-૧૨૦૧-ગ૨૨-૧૧-૨૦૧૦ધોરણ-૮ નો માધ્યમિક શાળામાંથી ઉચ્ચતર પ્રાથમિક શાળામાં સમાવેશ કરવાના કારણે બિન સરકારી અનુદાનીત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત.
બમશ-૧૩૧૦-૧૨૨૫-ગ ૨૫-૧૦-૨૦૧૦બિન સરકારી(ગ્રાંટેડ) માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક, વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયકની જગ્યા પર ફિકસ પગારમાં સીધી ભરતીથી નિમાતા અજમાયશી કર્મચારીઓનો ફિકસ પગાર સુધારવા બાબત.
બમશ-૧૦૧૦/૧૩૨૫-ગ૧૫-૦૭-૨૦૧૦રાજયમાં “ગુજરાત ઓપન સ્કૂલ” શરૂ કરવા બાબત.
બમશ-૧૧-૨૦૦૯-૩૬૦૦૭૧-ગ ૨૬-૧૦-૨૦૦૯બિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નકકી કરવા બાબત
BMS/1106/1422/G28-1-2008Recruitment of teaching assistant administrative assistant and general assistant in the non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1106/MR/15/G10-10-2007Revision of non-norms for grant-in-aids to the non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1106/MR/15/G10-10-2007Revision of norms for grant-in-aid to the non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1394/364(07)G5-10-2007Continuation of the senior non-academic staff of the same post in spite of reduction is number of student in the non-government secondary schools.
BMS/1394/364(07)-G5-10-2007Continuation of the senior non-academic staff of the non-government secondary schools in the same post due to reduction in the number of students.
BMS/1305/1934/G1-9-2007Introduction of department exam. In the case of non-academic staff of the non government secondary and higher secondary schools.
BMS/1305/1934/G1-9-2007Introduction of departmental exam. In case of non-academic staff of the non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1107/458/G31-8-2007Asking for names of candidates from the employment exchange bureau for recruitment in the non-government and higher secondary school.
BMS/1107/458/G31-8-2007Asking for names of candidates from the employment exchange office for recruitment in the non-government secondary and higher secondary schools.
પરચ-૨૦૦૬-૧૦૪-છ૦૭/૧૦/૨૦૦૬માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા સંદર્ભે માઈનોરીટી સ્ટેટસ સર્ટીફીકેટ બાબત
BMS/1199/741(1)/G15-11-2006Revision of norms for giving grants to non-government – secondary and higher secondary school.
BMS/1306/128(1)/G10-7-2006Fixation of number of students and maximum classroom strength in the intermediate level schools.
BMS/1304/2407/G24-3-2006Due to low S.S.C. results non-academic staff of non-government secondary and higher secondary schools was adversely affected or liable to be discontinued from service. This resolution was for continuing them in the same post for the academic years 2002-03 and 2003-04.
BMS/1304/CC/466/G20-4-2005To decide policy regarding conversion of granted non-government secondary/higher secondary school into non-granted schools.
BMS/1399/2799/G16-4-2005To frame guidelines regarding regularizing the non regular appointments made in the non-government and higher secondary schools.
BMS/1399/2799/G11-12-2001To frame guidelines regarding regularizing non-regular appointments in the non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/112001/EM/53/G26-6-2001To implement roster in the recruitment of shikshan sahayak, (Teaching assistant), Administrative assistant and General assistant in the non-government Secondary / higher secondary schools.
BMS/1398/3082/G30-11-2000To grant approval for purchase of furniture and recruitment of academic and non-academic staff in the non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1199/165(1)/G16-5-2000Formation of Committee for revision of norms for the academic staff of government/non government secondary school.
BMS/1199/1731/G10-2-2000Audit of non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1394-364(7)G20-10-1999To fill up the non-academic posts of non-government secondary schools through promotion.
BMS/1199-741(6)/G13-8-1999Giving alternatives to non-government secondary and higher secondary schools for collection of fee for school building rent and for other expenses.
BMS/1199/165/G5-7-1999Improvement in the norms for the academic staff of government / non government secondary and higher secondary schools.
BMS/1199/165/G18-5-1999Revision of norms for academic staff of govt. and non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1399/314/G15-5-1999To introduce application for in the non-government secondary and higher secondary schools and to limit the size of the schools.
BMS/1199/741(4)G2-7-1999Giving alternatives to non-government secondary and higher secondary schools for collection of fee for school building rent and for other expenses.
BMS/1199/741(3)/G2-7-1999Evaluation of fee level, salary and other expenses of non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1199/741(2)/G2-7-1999Recruitment of Shikshan Sahayak (Teaching Assistant) Administrative assistant and mentor assistant in the non-government secondary / higher secondary schools.
BMS/1199/741(1)/G30-6-1999Revision of grant-in-aid norms of non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1199/165/G19-5-1999Revision of norms for academic staff of government, non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1298/2835/G6-10-1998Appointments in grants-in-aid education institutes should not be done without the prior approval of the state govt. or competent authority.
BMS/1397/630/1-G9-3-1998Improvement in the scheme for higher pay-scale for the academic and non-academic staff of the non-government secondary/higher secondary schools.
BMS/1193/1549/G1-9-1997Grants-in-aid to non-government schools having science stream and those for girls.
BMS/1196/442/G1-6-1996Grants given to secondary and higher secondary schools run by the public sector or private industrial houses.
BMS/1193/5765/G17-3-1994Grants given to non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1193/2399/G15-6-1993Average attendance and proportion of land to the intermediate level schools.
BMS/1391/2660/G20-4-1992Changes in the Gujarat Secondary Education Rules, 1974
BMS/1391/864/G18-7-1991Changes in the Gujarat Secondary Education Rules, 1974.
BMS/1189/M.312/155/G17-1-1991Proportion of land
BMS/1189/M.12/155/G17-1-1991Proportion of land for the intermediate level schools.
BMS/1289/4425/G6-1-1991Instructions regarding deciding the birthdates of the staff of non-government secondary and higher secondary schools and non-government educational institutes.
BMS/1189/1281/41G28-11-1990Standard for average attendance in the schools for the blind and the handicapped.
BMS/1390/51/Bha-R -G4-9-1990Encashment of leave at the time of retirement of principal and teachers of government and non-government secondary and higher secondary schools.
BMS/1286/EM/806/G31-7-1990Giving reception and grants to the music/dance/drama schools of the state.
BMS/1199/2879/51/G17-7-1990Grant-in-aid to non-government secondary schools.
BMS/1187/M-1/G17-7-1990Grants-in-aid to non-government secondary schools
BMS/1187/2174/G24-10-1989Grant given in non-government secondary/higher secondary schools.
GMS/1380/1511/85/G13-2-1985Revision of pay scales of employees of non-government secondary schools.
BMS/1180/3793/G23-7-1981Revision of pay scales of employee of non-government secondary schools
BMS/1182/61494/G7-11-1984Revision of pay scales of staff of non-government secondary Schools.
HHN/3477/36041/G24-11-1977General Provident Fund Scheme for the employees of recognized and granted non-government secondary schools.
GAC/1077/50777/G6-8-1977Proportion of teachers in secondary schools
SSN/3472/35925-G20-9-1972Pension Scheme for the teaching and non-teaching staff in the non-government secondary schools
SSN/3471/16037/G21-12-1971Pension Scheme for the teaching and non-teaching staff in the pre-training and posturing service of non-government secondary schools.
SSN/3470/41845/G2-12-1971Pension Scheme for the teaching and non-teaching staff in the non-government secondary schools.
INS/1065/G4-6-1965Guidelines regarding the new policy for English.
BMC/1191/885/G
Deciding the fee level for students of non-government secondary schools have been recognized.
શાખા-જી-૧
સમશ-૧૦૨૦૧૯-૭૮૮-ગ.૧૧૦/૧૨/૨૦૧૯રાજયની નવી ૧૧૮ સરકારી માધ્યમિક શાળાઓ શરૂ કરવા અને આ શાળઓ માટે જરૂરી મહેકમની મંજૂરી આપવા માટે સને ૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજપત્રમાં નવી બાબત તરીકે કરેલ જોગવાઇના ખર્ચની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત
સમશ-૧૦૨૦૧૯-૧૭૬૫-ગ.૧૦૯/૧૨/૨૦૧૯સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના મદદનીશ શિક્ષકો/ શિક્ષણ સહાયકોની બદલી કરવા અંગે
સમશ-૧૦૨૦૧૯-૧૨૪૨-ગ.૧૧૪/૦૮/૨૦૧૯સરકારી માધ્યમિક શૈક્ષિક મહાસંઘના બંધારણને મંજૂરી આપવા બાબત
સમશ-૧૦૨૦૧૯-૧૨૪૦-ગ.૧૧૪/૦૮/૨૦૧૯સરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શૈક્ષિક મહાસંઘના બંધારણને મંજૂરી આપવા બાબત
ઉમશ-૧૧૧૯-૧૨૩૯-ગ.૧ ૧૪/૦૮/૨૦૧૯ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ (ગ્રાન્ટેબલ) ના બંધારણને મંજૂરી આપવા બાબત
ઉકશ/૧૨૧૬/૯૧/ગ.૧૨૫/૦૬/૨૦૧૮રાજયની એ.ટી.ડી. અને ફાઇન આર્ટસ કોલેજોના શૈક્ષણિક અને બિશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને ફાજલનું રક્ષણ આપવા બાબત.
ઉમશ-૧૧૧૫-૧૩૩-ગ-૧૨૪-૧૦-૨૦૧૭નોન ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતરઉચ્ચત માધ્યમિક શાળાના શાળાના સ્ટાફ પ્રોફાઇલ અને અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની ટાટ પરીક્ષા પાસ હોય તેવા શિક્ષકોની સેવાઓ વિનિયમિત કરવા બાબત.
સસબ-1217-567-ગ.120-09-2017રાજયમાં પબ્લીક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ (PPP) ધોરણે નવી સ્વ-નિરભર ગ્રીનફીલ્ડ / બ્રાઉન ફીલ્ડ સૈનિક શાળાઓની સ્થાપના કરવા માટેની પ્રોત્સાહક યોજના.
જીએચ/એસએચ /૬/એસએમએસ-૧૦૧૧-૨૫૮-જી૧ ૦૨/૦૪/૨૦૧૩સરકારી માધ્ય/ઉ.મા. શાળાના શિક્ષકોની નિમણૂક પ્રક્રિયાના(સુધારો) નિયમો-૨૦૧૩
ઉકસ /૧૦૦૮/૨૯૭૨/ગ ૧૦૧/૦૬/૨૦૧૨એ.ટી.ડી અને ફાઈન આર્ટસના કોર્ષમાં પ્રવેશ માટેની શૈક્ષણિક લાયકાતમાં સુધારા બાબત.
સમશ -૧૦૧૧-૨૨૩-ગ-૧૨૮/૦૩/૨૦૧૨રાજ્યમાં જુન -૨૦૧૧ થી RMSA યોજના અંતર્ગત નવી શરૂ કરેલી સરકારી માધ્યમિક શાળાઓં માટે આચાર્ય થતા શિક્ષણ સહાયકની જગ્યાઓં મંજુર કરવા બાબત.
ઉકશ-૧૦૦૮-૨૮૮૮-ગ-૧૧૦/૦૮/૨૦૧૧ ફાઇન આર્ટસ/એ.ટી.ડી. સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની કોલેજ ફેર બદલી અંગેના નિયમો
ઉમશ-૧૧૦૬-૨૧૩૮-ગ-૧ ૧૧/૦૮/૨૦૧૧ બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગદર્શક સુનાઓ બહાર પાડવા બાબત. (સુધારો)
સમશ-૧૦૧૧-૧૬૮-ગ૧ ૧૩-૦૬-૨૦૧૧જુન – ૨૦૧૧ થી RMSA યોજના અંતર્ગત ૪૨૮ નવી સરકારી માધ્યમિક શાળા(ધોરણ - ૯)ની વહીવટી મંજૂરી બાબત
ઉમશ-૧૧૦૬-૨૧૩૮-ગ૧ ૦૮-૦૩-૨૦૧૧બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, વર્ગ ધટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત.
સમશ-૧૦૦૯-૭૧૦-ગ.૧૧૫-૦૨-૨૦૧૧નવી સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ શરૂ કરવા મંજૂરી આપવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક: ઉકશ-૧૧૦૬-૨૧૩૮-ગ-૧ ૩૧-૧૨-૨૦૦૯બિન સરકારી માધ્‍યમિક અને ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સરાસરી હાજરી તથા વર્ગ દીઠ પ્રવેશ સંખ્‍યા બાબત
BMS/1008-1359/G-125-2-2009Granting approval for starting government secondary & higher secondary schools from June-2009.
UMS/1295/EMR/63/G-128-8-1998Granting voluntary autonomy to the non-granted non-government secondary / higher secondary schools.
UMS/1295/EMR/63/G-131-1-1997To decide the policy regarding granting recognition to the non-granted non-government secondary / higher secondary schools.
UMS/1295/EMR-63/G-131-1-1997To decide the policy regarding giving recognition to non-granted non-government secondary/higher secondary schools.
શાખા-છ
મશબ/૧૨૨૦/૮૭/છ૨૪-૦૩-૨૦૨૦કોરોના વાયરસ (COVID-19) અન્વયે રાજ્યની તમામ શાળાઓ માટે સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત
બમશ/૧૧૨૦/૧૪૨/છ૧૨-૦૨-૨૦૨૦ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSHSEB) અને નિયામકશ્રી, પ્રાથમિક શિક્ષણની કચેરી સંલગ્ન રાજ્યની તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટ-ઇન-એઈડ અને સ્વનિર્ભર શાળાઓમાંGrade-Appropriate Learning Outcomes અને Higher Order Thinking Skills સાથેનુંશ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવા બાબત...
મશબ/૧૨૨૦/૮૭/છ૦૪/૦૨/૨૦૨૦રાજ્યની પ્રાથમિક તેમજ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં નવું શૈક્ષણિક વર્ષ એપ્રિલ માસથી શરૂ કરવા બાબત
મશબ.૧૧૧૬.૧૨.છ.17.10.17૧૭-૧૦-૨૦૧૭ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૨૦(૩) ના અનુસંધાન માં માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શીખવતા વિષયોની ભરતી સંબંધે પરિશિષ્ટ (૧) અને (૨) મુજબ વિષય અને લાયકાત નક્કી કરવા બાબત.
મશબ.૧૧૧૬.૧૨.છ.૮-૬-૨૦૧૮૦૮-૦૬-૨૦૧૮ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૨૦(૩) થી (૮) ના અનુસંધાન માં માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શીખવવામાં આવતા વિષયો ના શિક્ષકોની ભરતી માટેની લાયકાત અને વિષયો તથા માધ્યમ નક્કી કરવા બાબત.
મશબ.૧૧૧૮.૭૧૦.છ.28.6.2018૨૮-૦૬-૨૦૧૮ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૮(૫),૮(૧૩),૮(૧૪) માં સુધારા કરવા બાબત.
મશબ.૧૨૧૦.૧૭૯૯.છ.16.01.2018૧૬-૦૧-૨૦૧૮ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિનિયમ ૨૦૦૫ (સુધારેલ) ના વિનિયમ ૧૬(૧-ક) સુધારો કરવા બાબત.
મશબ.૧૨૧૭.૧૦૩૬.છ.25.10.2017૨૫-૧૦-૨૦૧૭માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ ના અભ્યાસક્રમ માં એન.સી.ઇ.આર.ટી. ના પાઠ્યપુસ્તકનો અમલ કરવા બાબત.
મશબ.૧૨૧૮.૧૦૫૪.છ.29.9.18૨૯-૦૯-૨૦૧૮ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમ ૩૮(૧)(ખ) (૫) ના નમુના-૮ માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ઓ માં શિક્ષકો માટે ખાનગી અહેવાલમાં સુધારો કરવા બાબત.
મશબ.૨૦૦૫.૧૨૩૩.છ.17.10.17(2005)૧૭-૧૦-૨૦૧૭ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ના વિનિયમો (સુધારેલા)૨૦૦૫ માં સુધારો કરવા બાબત.
મશબ.૨૦૦૫.૧૨૩૩.છ.24.8.2018૨૪-૦૮-૨૦૧૮ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિનિયમો હેઠળ શિક્ષણ વિનિયમો (સુધારેલા) -૨૦૦૫ ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૨૪(ક-૩)માં સુધારો કરવા બાબત.
સસફ.૨૦૦૪.૪૧.છ.24.10.2017૨૪-૧૦-૨૦૧૭બિનસરકારી સંસ્ક્રુત પાઠશાળાના ફાજલ શૈક્ષણિક / બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત.
મશબ/૨૦૦૨/૫૯૨/છ૦૬-૦૩-૨૦૧૯માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષામાં ગેરરીતિ અટકાવવા શિક્ષા કોષ્ટક મંજુર કરવા બાબત.
મશબ/૧૨૧૯/૫૫૦/છ૨૫-૦૬-૨૦૧૯કૌશલ્ય તાલીમ ને મુખ્ય શિક્ષણ ધારા સાથે જોડાણ અંગેની નીતિ
બમશ-૧૩/૨૦૧૮/૧૪૮/છ૧૫/૧૦/૨૦૧૮તબીબી સારવાર ખર્ચની મંજૂરી આપવા બાબતની દરખાસ્તમાં ખાનગી કંપની દ્વારા વીમા પેટે મંજુર થયેલ રકમ અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત.
મશબ/૧૧૧૮/૧૫૭/છ૦૧/૦૩/૨૦૧૮ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળાઓ (ફી નિયમન) અધિનિયમ,2017 ના અમલીકરણ માટે નામ. સુપ્રિમકોર્ટના આદેશો અન્વયેની સુચનાઓ.
મશબ/૧૧૧૬/૧૨/છ ૨૧/૧૨/૨૦૧૭ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિમય-૧૯૭૪ ના વિનિમય ક્રમાંક:૨૦ (૩) ના અનુસંધાનમાં માધ્યમિક/ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળઓમાં શિખવતા વિષયોની ભરતી માટેના વધારાના વિષયો નક્કી કરવા બાબત.
બમશ/૧૦૧૪/૬૫૧/છ૦૫/૦૩/૨૦૧૫શૈક્ષણિક કર્મચારીઓએ પશ્યાદવર્તી અસરથી સ્વૈચ્છિક નિવ્રુતિ મંજૂર કરવા બાબત.
મશબ/૧૨૧૦/૩૦૭૦/છ૨૪/૧૨/૨૦૧૪ધોરણ-૯ થી ધો-૧૨ (માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક) નું સળંગ એકમ ગણવા બાબત.
પરચ-૧૦૧૩-૯૨૯-છ૨૩/૭/૨૦૧૪ગુજરાત રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં બાયોમેટ્રીક એટેન્ડન્સ સીસ્ટ્મનું અમલીકરણ કરવા બાબત.
સસક/૧૦૧૩/૫૪૯/છ૨૧/૦૮/૨૦૧૩અનુસુચિત જાતિના વિધ્યાર્થીઓને પોસ્ટ મેટ્રીક સ્કોલરશીપમાં ફ્રી શીપ કાર્ડ આપવા અંગે.
એચસીએચ/૧૦૨૦૧૨/GOI-૯૩/છ૦૩/૦૩/૨૦૧૪માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી શિષ્યવ્રુત્તિ યોજના.
પઠપ/૧૦૧૩/નવી બાબત-૧૧/છ ૧૭/૫/૨૦૧૩ રાજ્યની સરકારી તથા બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં (ધો-૯ થી ૧૨) અભ્યાસ કરતાં અનુસુચિત જાતિ અનુસુચિત જનજાતિ તથા બક્ષીપંચના વિદ્યાર્થીઓને મફત પાઠ્યપુસ્તકો પુરા પાડવા બાબત.
મશબ /૨૦૦૫/ ૧૨૩૩/ છ ૧૯/૦૩/૨૦૧૩ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉ.મા. પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિનિયમો-૨૦૦૫ (સુધારેલા) ના વિનિયમ-૩૧(૮) માં સુધારો કરવા બાબત.
મશબ-૨૦૦૫-૧૨૩૩-(પાર્ટ-૧)-છ૧૭/૦૨/૨૦૧૨ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિનિયમો-2005 (સુધારેલા) માં વિનિયમ-૨૦ માં સુધારો કરવા બાબત
મશબ-૨૦૦૫-૧૨૩૩-(પાર્ટ-૨)-છ૧૭/૦૨/૨૦૧૧ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિનિયમો – 2005 (સુધારેલા) માં 47 (4) ની નવી જોગવાઇ કરવા બાબત
મશબ-૧૨૧૧-૨૦૫૭-છ૦૭/૧૦/૨૦૧૧ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિનિયમો – 2005 (સુધારેલા) વિનિયમ – 24 (ખ) અને 24 (ગ) માં સુધારા વધારા કરવા બાબત
મશબ-૧૨૧૧/૯૪૫/છ૧૫-૦૯-૨૦૧૧ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪ ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૨૦(૫) માં સુધારો કરવા બાબત
મશબ/૧૨૧૧/૫૯૦/છ૦૨-૦૬-૨૦૧૧કૌશલ્ય તાલીમને મુખ્ય શિક્ષણ ધારા સાથે જોડાણ અંગેની નીતિ
મશબ/૧૨૧૦/૩૦૭૦/છ૨૭-૦૪-૨૦૧૧ધોરણ-૯ થી ૧૨ (માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક) નું સળંગ એકમ ગણવા બાબત
મશબ-૧૨૧૦-૧૭૨૬-છ ૧૬-૯-૨૦૧૦ગુજરાત શાણા ક્વોલીટી એક્રેડીટેશન પરિસષદ (Gujarat School Quality Accreditation Counceil-GSQAC)ની રચના કરવા બાબત.
MSB/2008/1406/CHH5-1-2009Policy regarding granting N.O.C. and equivalent status with affiliation to CBSE /ICSE, Cambridge and I.B. and other boards for the secondary and higher secondary schools.
BMS/2004/1262/CHH23-1-2007Pension Scheme for the staff of non-government. Non-granted secondary and higher secondary schools.
SSK/2006/68/CHH23-8-2006To bring the elementary and intermediate exams of the government / non-government Sanskrit schools under the responsibility of the Secondary and higher secondary education board.
SSK/2004/41/CHH30-9-2003Granting protection to the excess academic / non-academic staff of non-government Sanskrit schools.
MSB/1098/720/Chh3-11-1998Approval for introduction of computer education course in secondary schools.
બમશ-૧૯૯૨-૧૮૩૨-છ૨૮-૦૯-૧૯૯૨જુન-૧૯૯૨ થી ગ્રાન્ટ ન લેવાની શરતે નોંધાયેલ માન્ય બિન સરકારી માધ્યમિક શાળાની નોકરી પેન્શનપાત્ર નહીં ગણવા બાબત.
SSN-118-68361-CHH02-08-1985 Non-Government Secondary Schools Pension Scheme (NGSSP) for the teaching & Non-Teaching staff in the. . . .


આગળ જુઓ