માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય શ્રી વિજય રૂપાણી
માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય

મંત્રીશ્રી, શિક્ષણ , ગુજરાત રાજ્ય શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા
મંત્રીશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય

મંત્રીશ્રી, શિક્ષણ , ગુજરાત રાજ્ય શ્રી વિભાવરી દવે
મંત્રીશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય

Shri Anju Sharma

Dr. Vinor R Rao


માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

Brief Information on Higher and Technical Education sector of Gujarat State

Gujarat Quiz

GKS

KCG

Scope

નવા સમાચાર
ફી નિયમન સમિતિ, અમદાવાદ, (સ્વનિર્ભર શાળાઓ) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી , અમદાવાદ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સમિતિ દ્વારા નક્કી કરેલ વિદ્યાર્થી દીઠ પ્રોવિઝનલ ફી ૯૧ શાળાઓની વિગત.
ફી નિયમન સમિતિ, અમદાવાદ, (સ્વનિર્ભર શાળાઓ) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી , અમદાવાદ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૮સમિતિ દ્વારા નક્કી કરેલ વિદ્યાર્થી દીઠ પ્રોવિઝનલ ફી ની વિગત. તા. ૧૩-૦૮-૨૦૧૮.
ફી નિયમન સમિતિ, અમદાવાદ, (સ્વનિર્ભર શાળાઓ) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી , અમદાવાદ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૮સમિતિ દ્વારા નક્કી કરેલ વિદ્યાર્થી દીઠ પ્રોવિઝનલ ફી ની વિગત. તા. ૧૨-૦૯-૨૦૧૮.
ફી નિયમન સમિતિ, સુરત, (સ્વનિર્ભર શાળાઓ) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી , સુરત શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૮સમિતિ દ્વારા નક્કી કરેલ વિદ્યાર્થી દીઠ પ્રોવિઝનલ ફી ની વિગત.
ફી નિયમન સમિતિ, અમદાવાદ, (સ્વનિર્ભર શાળાઓ) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી , અમદાવાદ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૮સમિતિ દ્વારા નક્કી કરેલ વિદ્યાર્થી દીઠ પ્રોવિઝનલ ફી ની વિગત.
ફી નિયમન સમિતિ, વડોદરા, (સ્વનિર્ભર શાળાઓ) જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી , વડોદરા શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૮સમિતિ દ્વારા નક્કી કરેલ વિદ્યાર્થી દીઠ પ્રોવિઝનલ ફી ની વિગત.
ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળાઓ (ફી નિયમન ) અધિનિયમ ૨૦૧૭, હેઠળ FRC દ્વારા પ્રસિધ્ધ કરેલ PROVISIONAL FEE ની શાળાઓની યાદી.
ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળાઓ (ફી નિયમન ) અધિનિયમ ૨૦૧૭, હેઠળ FRC સુરત ઝોન દ્વારા પ્રસિધ્ધ કરેલ PROVISIONAL FEE-ROUND 2 ની શાળાઓની યાદી.
ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળાઓ (ફી નિયમન ) અધિનિયમ ૨૦૧૭, હેઠળ FRC રાજકોટ ઝોન દ્વારા પ્રસિધ્ધ કરેલ PROVISIONAL FEE ની શાળાઓની યાદી.
ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળાઓ (ફી નિયમન ) અધિનિયમ ૨૦૧૭, હેઠળ FRC વડોદરા ઝોન દ્વારા પ્રસિધ્ધ કરેલ PROVISIONAL FEE ની શાળાઓની યાદી.
ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળાઓ (ફી નિયમન ) અધિનિયમ ૨૦૧૭, હેઠળ FRC સુરત ઝોન દ્વારા પ્રસિધ્ધ કરેલ PROVISIONAL FEE ની શાળાઓની યાદી.
ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળાઓ (ફી નિયમન ) અધિનિયમ ૨૦૧૭, હેઠળ FRC અમદાવાદ‌_36 ઝોન દ્વારા પ્રસિધ્ધ કરેલ PROVISIONAL FEE ની શાળાઓની યાદી.

વધારે »Prathna

Gunotsav 2013-2014

Vibraint Gujarat 2015

GKS