સંપર્ક

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર


સંપર્ક

નામ : શ્રી ભુપેંન્દ્રસિંહ ચુડાસમા
હોદ્દો : મંત્રી, શિક્ષણ, (પ્રાથમિક, માધ્યમિક, પ્રૌઢ) ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ, મહેસુલ,વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતો.
સરનામુ(કચેરી) : બીજો માળ,સ્વર્ણીમ સંકુલ-૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર
ફોન નંબર (કચેરી) : ૨૩૨૫૪૫૫૬
ફેકસ નં. : ૨૩૨૫૦૧૨૦
ઈ-મેલ : min-education@gujarat.gov.in

નામ : શ્રી નાનુભાઈ વાનાણી
હોદ્દો : રાજ્ય મંત્રી શિક્ષણ (પ્રાથમિક, માધ્યમિક), જળસંપત્તિ (સ્વતંત્ર),
સરનામુ(કચેરી) : બીજો માળ, સ્વર્ણીમ સંકુલ-૨,સચિવાલય, ગાંધીનગર
ફોન નંબર (કચેરી) : ૨૩૨૫૦૧૮૩
૨૩૨૫૦૧૮૩
ફેક્ષ નં. : ૨૩૨૫૦૧૮૦
ઈ-મેલ : mos-ws@gujarat.gov.in

નામ : શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચંદ્રસિંહજી પરમાર
હોદ્દો : રાજ્ય મંત્રી (ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ), માર્ગ અને મકાન પ્રધાન (સ્વતંત્ર હવાલો)
સરનામુ(કચેરી) : ત્રીજો માળ, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
ફોન નંબર (કચેરી) : ૨૩૨૫૦૧૭૦, ૨૩૨૫૦૧૬૮,૨૩૨૫૦૧૬૯
ફેક્ષ નં. : ૨૩૨૫૭૦૧૦.
ઈ-મેલ :

નામ : શ્રીમતી વિભાવરી વી. દવે.
હોદ્દો : સંસદીય સચિવ, મહિલા બાળ કલ્યાણ, શિક્ષણ
સરનામુ(કચેરી) : બ્લોક નં.૨, છ્ઠ્ઠો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
ફોન નંબર (કચેરી) :


ફેક્ષ નં. :
ઈ-મેલ : psvdave@gmail.com

નામ : શ્રીમતી સુનયના તોમર, આઇ.એ.એસ.
હોદ્દો : અગ્ર સચિવ (પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ)
સરનામુ (કચેરી) : બ્લોક નં.પ, ૭મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
ફોન નંબર (કચેરી) : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૦૧-૩૦૩
ફેકસ નં. : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૦૫
સરનામુ (રહેઠાણ) :
ફોન નંબર (રહેઠાણ) :
ઇ-મેઇલ : secedu@gujarat.gov.in

નામ : શ્રીમતી અંજુ શર્મા , આઇ.એ.એસ.
હોદ્દો : અગ્ર સચિવ (ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ) કોલેજ અને યુનિવર્સિટી
સરનામુ(કચેરી) : બ્લોક નં.પ, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
ફોન નંબર (કચેરી) :

૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૦૬-૩૦૮

સરનામુ (રહેઠાણ) :
ફોન નંબર (રહેઠાણ) :
ફેકસ નં. :

૦૭૯-૨૩૨૫૪૪૬૭૯

ઇ-મેઇલ : secedu-he@gujarat.gov.in

. નાયબ સચિવ અને ઉપસચિવના નામ-હોદ્દા સરનામાની વિગત
. વિભાગના અધિકારીઓના નામ-હોદ્દા સરનામાની વિગત
. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓના ટેલિફોન નંબર તેમજ મોબાઇલ નંબરની યાદી
. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીઓના ફોન નંબરની યાદી