ખાતા વિષે
વર્ગખંડોનું બાંધકામ
.પ્રાથમિક શાળાઓના વર્ગખંડોનું બાંધકામ વર્ષ ૧૯૯૨-૯૩ થી ૧૯૯૬-૯૭ સુધી ખૂબ જ ધીમું હતું અને માત્ર ૬૫૯૭ વર્ગખંડો બનાવવામાં આવ્‍યા હતા. વર્ષ ૧૯૯૮-૯૯ થી ૨૦૧૧-૧૨ સુધીમાં ૯૨,૪૫૩ વર્ગખંડોનું બાંધકામ કરવામાં આવ્‍યું છે.
.રાજ્ય સરકારે એક શિક્ષક દીઠ એક ઓરડાનો સૈદ્ધાંતિક સ્‍વીકાર કરેલ છે. અને તે પ્રમાણે રાજયની તમામ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખૂટતા ઓરડાઓનાં બાંધકામનું આયોજન કરેલ છે.
૧૯૯૨-૯૩ થી ૧૯૯૬-૯૭૧૯૯૮-૯૯ થી ૨૦૧૧-૧૨
૬,૫૯૭ વર્ગખંડો ૯૨,૪૫૩ વર્ગખંડો