ખાતા વિષે
બોર્ડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી સગવડ
.રાજય સરકાર દ્વારા સૌપ્રથમવાર ધોરણ ૮ થી ૧૨ નાં વિકલાંગ બાળકોને નીચે મુજબ છૂટછાટ તથા સગવડ આપવામાં આવેલ છે.
.માધ્‍યમિક અને ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક કક્ષાના ધોરણ ૮ થી ૧૨ માં લેવાનારી તમામ લેખિત કસોટીઓમાં અડધો કલાક વિકલાંગ બાળકોને વધારે આપવામાં આવેલ છે. calc
.ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ની જાહેર પરીક્ષામાં આ બાળકોને તેમના રહેઠાણની નજીકનું કેન્‍દ્ર પસંદ કરવાની છૂટ આપવામાં આવેલ છે.
.આ બાળકોને પ્રશ્નો, આકૃતિ, નકશા અને ગ્રાફ દોરવાના હોય તેમાંથી મુકિત આપી તેના ગુણ જે-તે વિષયમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવેલ (ભૂમિતિ, વિજ્ઞાન, ભૂગોળ) છે.
.ફકત નાપાસ થતા વિદ્યાર્થીએ નાપાસ થતા વિષય/વિષયોમાં ઓછામાં ઓછા ર૦ ગુણે પાસ થવાનું ધોરણ રાખવામાં આવેલ છે.
આગળ જુઓ