ખાતા વિષે
"" શાખા
૧)સાક્ષરતા અને પૌઢ શિક્ષણ
ર)જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ પરિષદ ચાલુ યોજના તથા ડીપીઈપી યોજના અન્વયે ભૂકંપ અંગેની ગ્રાન્ટ.
૩)પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ (બાલમંદિરો)
૪)બાલ અધ્યાપન મંદિર
૫)રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
૬)મહિલા સામખ્ય
૭)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન તાલીમ પરિષદ
૮)જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવનો.
૯)ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી ભવન.
૧૦)ભારત સ્કાઉટ ગાઈડ સંધ
૧૧)જવાહર બાલ ભવન
૧ર)પી.ટી.સી.
૧૩)સી.પી.એડ.
૧૪)ડી.પી.એડ.