ઉપયોગી લીન્ક
યુનિર્વસિટીની યાદી - ગુજરાત


રાજ્ય સરકાર વિશ્વવિદ્યાલય (સ્‍ટેટ ગર્વમેન્‍ટ યુનિર્વસિટી)

કેન્‍દ્ર સરકાર વિશ્વવિદ્યાલય (સેન્‍ટ્રલ ગર્વમેન્‍ટ યુનિર્વસિટી)

પ્રાઇવેટ એડેડ યુનિર્વસિટી

ખાનગી વિશ્વવિદ્યાલય (પ્રાઇવેટ યુનિર્વસિટી)

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થા (ઇન્સિટીટયુટ ઓફ નેશનલ ઇમ્‍પોર્ટન્‍સ)


રાજ્ય સરકાર
ક્રમયુનિવર્સીટીસ્‍થળ
ગુજરાત યુનિવર્સીટીઅમદાવાદ
સરદાર પટેલ યુનિવર્સીટીવલ્‍લભ વિદ્યાનગર
વીર નર્મદ દક્ષિ‍ણ ગુજરાત યુનિવર્સીટીસુરત
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સીટી (M.S.યુનિવર્સીટી) વડોદરા
સૌરાષ્‍ટ્ર યુનિવર્સીટીરાજકોટ
ભાવનગર યુનિવર્સીટી ભાવનગર
હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી (NGU) પાટણ
ક્રાંતિગુરૂ શ્‍યામજી કૃષ્‍ણ વર્મા, કચ્‍છ યુનિવર્સીટીકચ્‍છ
ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સીટી (BAOU)અમદાવાદ
૧૦શ્રી સોમનાથ સંસ્‍કૃત યુનિવર્સીટીવેરાવળ
૧૧ચિલ્‍ડ્રન્‍સ યુનિવર્સીટી ગુજરાતગાંધીનગર
૧૨ગુજરાત ફોરેન્‍સીક સાયન્‍સીસ યુનિવર્સીટી (GFSU) ગાંધીનગર
૧૩રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સીટીઅમદાવાદ
૧૪કામધેનુ યુનિવર્સીટી ગાંધીનગર
૧૫ધ ઇન્ડિયન ઇસ્ટિટયુટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન -
૧૬ગુજરાત ટૅકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટીઅમદાવાદ
૧૭ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સીટીજામનગર
૧૮ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટેકનોલોજી રિસર્ચ એન્ડ મેનેજમેન્ટ સંસ્થાઅમદાવાદ
કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલય (એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટી)
૧૯આણંદ કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલય (આણંદ એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટીઆણંદ
૨૦નવસારી કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલય (નવસારી એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટીનવસારી
૨૧સરદાર કૃષ્‍ણનગર દાંતીવાડા કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલયદાંતીવાડા
૨૨જુનાગઢ એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટીજુનાગઢ

સેન્‍ટ્રલ ગર્વમેન્‍ટ
ક્રમયુનિવર્સીટીસ્‍થળ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ
સેન્‍ટ્રલ યુનિવર્સીટી ઓફ ગુજરાત (CUG)ગાંધીનગર
સુમનદીપ વિદ્યાપીઠ (ડીમ્‍ડ યુનિવર્સીટી)વડોદરા

પ્રાઇવેટ એડેડ
ક્રમયુનિવર્સીટીસ્‍થળ
ધરમસિંહ દેસાઇ યુનિવર્સીટી (DDIT)નડીઆદ
સેન્‍ટર ફોર એન્‍વાર્યમેન્‍ટલ પ્‍લાનિંગ એન્‍ડ ટેકનોલોજી (CEPT યુનિવર્સીટી) અમદાવાદ

પ્રાઇવેટ
ક્રમયુનિવર્સીટીસ્‍થળ
નિરમા યુનિવર્સીટી (NU)અમદાવાદ
ગણપત યુનિવર્સીટીમહેસાણા
ધીરૂભાઇ અંબાણી ઇન્સિટીટયુટ ઓફ ઇર્ન્‍ફમેશન એન્‍ડ કોમ્‍યુનિકેશન ટૅકનોલોજી (DA-IICT)ગાંધીનગર
પંડિત દીનદયાલ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સીટી (PDPU)ગાંધીનગર
કાદી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલયગાંધીનગર
કેલોર્ક્ષ ટીચર્સ Calorx Teachers' યુનિવર્સીટી અમદાવાદ
ચરોતર યુનિવર્સીટી ઓફ સાયન્‍સ એન્‍ડ ટૅકનોલોજી આણંદ
નવરચના યુનિવર્સીટી વડોદરા
અમદાવાદ યુનિવર્સીટી અમદાવાદ
૧૦ઓરો યુનિવર્સીટી ઓફ હોસ્પિટાલીટી એન્ડ મેંનેજમેન્ટ સુરત
૧૧ઉકા તાર્સડિયા યુનિવર્સીટી બારડોલી
૧૨ આર.કે. યુનિવર્સીટી રાજકોટ
૧૩ ઇન્સિટીટયુટ ઓફ એડવાન્સડ રીસર્ચ યુનિવર્સીટી ગાંધીનગર

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થાઓ (ઇન્સ્ટિટયુટ ઓફ નેશનલ ઇમ્‍પોર્ટન્‍સ )
ક્રમયુનિવર્સીટીસ્‍થળ
ઇન્ડિયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ મેનેજમેન્‍ટ, અમદાવાદ(IIM-A)અમદાવાદ
ઇન્ડિયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટૅકનોલોજી (IIT)ગાંધીનગર
સરદાર વલ્‍લભભાઇ નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટૅકનોલોજી, સુરત (SVNIT)સુરત
નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ડિઝાઇન, અમદાવાદ (NID)અમદાવાદ
ફીઝીકલ રીસર્ચ લેબોરેટરી (PRL)અમદાવાદ
એન્‍ટરપ્રેનરશીપ ડેવલપમેન્‍ટ ઇન્સ્ટિટયુટ ઓફ ઇન્ડિયા ગાંધીનગર