સંપર્ક

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર


સંપર્ક

નામ : શ્રીમતી અંજુ શર્મા, આઇ.એ.એસ.
હોદ્દો : અગ્રસચિવ (શિક્ષણ)
સરનામુ (કચેરી) : બ્લોક નં.પ, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
ફોન નંબર (કચેરી) : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૦૬-૩૦૮
ફેકસ નં. : ૦૭૯-૨૩૨૫૪૪૬૭૯
સરનામુ (રહેઠાણ) :
ફોન નંબર (રહેઠાણ) :
ઇ-મેઇલ : secedu@gujarat.gov.in;secedu-he@gujarat.gov.in

નામ : ડો. વિનોદ આર રાવ, આઇ.એ.એસ.
હોદ્દો : સચિવ (પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ)
સરનામુ(કચેરી) : બ્લોક નં.પ, ૭મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
ફોન નંબર (કચેરી) :

૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૦૧-૩૦૩

સરનામુ (રહેઠાણ) :

ફોન નંબર (રહેઠાણ) :
ફેકસ નં. :

૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૦૫

ઇ-મેઇલ : secedu-pri@gujarat.gov.in

. નાયબ સચિવ અને ઉપસચિવના નામ-હોદ્દા સરનામાની વિગત
. વિભાગના અધિકારીઓના નામ-હોદ્દા સરનામાની વિગત
. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓના ટેલિફોન નંબર તેમજ મોબાઇલ નંબરની યાદી
. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીઓના ફોન નંબરની યાદી