સંપર્ક

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર


સંપર્ક

નામ:
હોદ્દો:
સરનામુ(કચેરી):
ફોન નંબર (કચેરી):
ફેકસ નં.:
ઈ-મેલ :

નામ:
હોદ્દો:
સરનામુ(કચેરી):
ફોન નંબર (કચેરી):
ફેક્ષ નં. :
ઈ-મેલ :

નામ:
હોદ્દો:
સરનામુ(કચેરી):
ફોન નંબર (કચેરી):
ફેક્ષ નં. :
ઈ-મેલ :

નામ:
હોદ્દો:
સરનામુ(કચેરી):
ફોન નંબર (કચેરી):


ફેક્ષ નં. :
ઈ-મેલ :

નામ:શ્રીમતી સુનયના તોમર, આઇ.એ.એસ.
હોદ્દો:અગ્ર સચિવ (પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ)
સરનામુ (કચેરી):બ્લોક નં.પ, ૭મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
ફોન નંબર (કચેરી):૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૦૧-૩૦૩
ફેકસ નં.:૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૦૫
સરનામુ (રહેઠાણ):
ફોન નંબર (રહેઠાણ):
ઇ-મેઇલ:secedu@gujarat.gov.in

નામ:શ્રીમતી અંજુ શર્મા , આઇ.એ.એસ.
હોદ્દો:અગ્ર સચિવ (ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ) કોલેજ અને યુનિવર્સિટી
સરનામુ(કચેરી):બ્લોક નં.પ, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
ફોન નંબર (કચેરી):

૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૦૬-૩૦૮

સરનામુ (રહેઠાણ):

ફોન નંબર (રહેઠાણ):
ફેકસ નં.:

૦૭૯-૨૩૨૫૪૪૬૭૯

ઇ-મેઇલ:secedu-he@gujarat.gov.in

.નાયબ સચિવ અને ઉપસચિવના નામ-હોદ્દા સરનામાની વિગત
.વિભાગના અધિકારીઓના નામ-હોદ્દા સરનામાની વિગત
.જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓના ટેલિફોન નંબર તેમજ મોબાઇલ નંબરની યાદી
.જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીઓના ફોન નંબરની યાદી