ઇ સિટિઝન
ટેકનીકલ શિક્ષણના અગત્‍યના અધ્‍યતન ઠરાવો
ઠરાવ નંબરતારીખ ઠરાવનું નામ
શાખા-જીએચ
એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘ૧૪/૦૬/૨૦૧૬Equivalency of various graduate and post graduate degree courses in Engineering or Technology.
એસસીટી/૧૦૧૦/૧૯૨૮/૩૭૬૭૬૨/ઘ ૦૮/૦૧/૨૦૧૬ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ ડિપ્લોમા ઈજનેરી/ફાર્મસી સંસ્થાઓના શૈક્ષણિક સ્ટાફને એ.આઈ.સી.ટી.ઈ.ની ભલામણો મુજબના છ્ઠ્ઠા પગારપંચનો લાભ આપવા બાબત.
એસસીટી-૧૦૨૦૧૩-૮૩૧૦૧૫-ઘ૧૨/૧૧/૨૦૧૪ડીપ્લોમા લેવલના અભ્યાસક્રમો ચલાવતી ઈજનેરી/ફાર્મસી કોલેજના અધ્યાપકો માટે કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ સ્કીમ(CAS) લાગુ પાડવા બાબત
એસસીટી-૧૦૨૦૧૩-૮૩૧૦૧૫-ઘ૩૦/૯/૨૦૧૪ડીગ્રી લેવલ ઈજનેરી/ફાર્મસી કોલેજના અધ્યાપકો અને અન્ય શૈક્ષણિક સ્ટાફ માટે કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ સ્કીમ(C A S) લાગુ પાડવા બાબત.
SCT/10/2013/390752/GH19/11/2013રાજ્યની ઈજનેરી કોલેજોમાં ચાલતા ખંડ સમયના અભ્યાસક્ર્મો માટે ફરજ બજાવતા વહીવટી સ્ટાફ તથા વર્ગ-૩ અને ૪ ના કર્મચારીઓ માટેના મહેનતાણાના દર સુધારવા બાબત.
SCT/10/2013/616356/GH28/10/2013Equivalency of various graduate and post graduate degree Courses in Engineering or Technology.
SCT/102010/1928/376762/GH02-08-2011Revision of Pay scales in Government and Grant-in-aid Diploma level Engineering/ Pharmacy Institutions as per AICTE Recommendations
TEM-12-2010-25777-GH10-08-2010Revision of Pay scales in Government and Grant in aid Degree level Engineering / Pharmacy colleges as per AICTE recommendations.
SCT/1089/(2007)/951/GH21-8-2008Revision of rates of remuneration for lectures in part time courses.
TEM/1207/706/GH22-8-2007Appointing retired government employees on contractual basis on the teaching posts in the Engineering degree/diploma colleges and Pharmacy degree/diploma colleges
TEM/1205/1354/GH8-5-2006Approval to(સ્‍થગિત ઇજાફા) in the pay scales of AICTE
TEM/1204/220/GH16-2-2004Formation of departmental promotion committee for granting promotion to the class-II posts in the office of the Directorate of Technical Education.
TEM/1202/5/GH21-12-2002Regarding equivalency of Diploma in Construction Technology awarded by the school of building science and Technology, Ahmedabad.
SCT/1099/1887/GH20-6-2001Revision of pay scale of teachers in Diploma level technical institutions.
TEM/1298/2750/GH26-5-1999Revision of pay scale of teachers in engineering pharmacy and architecture colleges and other degree level technical institutions.
TEM/1298/2730/GH26-5-1999Revision of pay scale of teachers in engineering pharmacy and architecture colleges and other degree level technical institutions.
SCT/1097/181/GH23-4-1998Granting powers to the Directorate of technical education.
શાખા-સ
પરચ-૧૦૨૦૧૭-૩૩૮૮-સ૨૯-૦૨-૨૦૨૦સરકારી ઇજનેરી કોલેજો અને પોલીટેકનીકોમાં પ્રતિ વર્ષ પ્રવેશ લેતાં વિદ્યાર્થીઓની ઘટતી જતી સંખ્યાના સંદર્ભમાં કેટલાક અભ્યાસક્રમોમાં શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ Sanction Intake Revised કરવા બાબતે સુધારા ઠરાવ
પવશ.૧૦૨૦૧૯.૧૦૪૫.સ૨૫/૧૧/૨૦૧૯બિન અનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો (Unreserved Economically Weaker Sections) માટે ટી.ઇ.બી. ના વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે ૧૦% બેઠકો અનામત રાખવા બાબત
જીટીયુ/૧૦૨૦૧૮/૨૦૨૨/સ૨૧/૦૯/૨૦૧૯સાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓનાં પગાર ધોરણમા સુધારણા કરવા બાબત
પરચ-૧૦૨૦૧૪-યુઆરઓ-૬-સ૩૧/૦૭/૨૦૧૭મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલમ્બન યોજના
પરચ-૧૦૨૦૧૭-૧૦૦૧-સ૧૭/૦૭/૨૦૧૭મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલમ્બન યોજના અન્વયે વિધ્યાર્થીઓને અભ્યાસ માટે આર્થિક સહાય આપવા બાબત
પરચ-૧૦૨૦૧૭-૭૫૯-સ૧૫/૦૭/૨૦૧૭મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના
PRC/2016/IPIES/DS/S/71019711-01-2017Student Startup and Innovation Policy(SSIP) for Innovation and Preincubation Ecosystem Support (IPIES) for the Student of the state of Gujarat(2017-2021).
પરચ/૧૦૨૦૧૪/૩૫૫/સ૨૭/૧૧/૨૦૧૪સ્વનિર્ભર/બિન સરકારી અનુદાનિત એન્જીનીયરીંગ કોલેજો સંદર્ભે માઈનોરીટી સ્ટેટસ સર્ટીફીકેટ આપવા બાબત.
પરચ/૧૦૨૦૧૪/યુઓઆર-૬/સ૨૩/૭/૨૦૧૪માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી શિષ્યર્વુતિ યોજના
પવશ/૧૦૨૦૦૨/૨૪૬૪/સ૨૮/૦૨/૨૦૧૪ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પછીના મેડીકલ ફેકલ્ટી/ફાર્મસી ફેકલ્ટી/પેરા મેડીકલ ફેકલ્ટીમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે કોમન એંટ્રન્સ ટેસ્ટ બાબત.
ઠરાવક્ર.-પવશ/૧૦૨૦૧૩/૩૭૬/સ૬/૬/૨૦૧૩ધો.૧૨ વિજ્ઞાનપ્રવાહ પછીના ઇજનેરી અને ફાર્મસીના ડીગ્રી અભ્યાસક્રમોમા ગુ.મા.શિ.બોર્ડ વિડ્યાર્થીઓના કોમન મેરીટ યાદી તૈયાર કરી પ્રવેશ આપવા સંદર્ભેઅસરોના અભ્યાસ અંગે અહેવાલ આપવાની સમિતીની રચના કરવા બાબત
પીપીપીટીઆઇ-૧૦૨૦૦૯-૩૧૯-સતા. ૩૦-૬-૨૦૦૯પ્રાઇવેટ /પબ્‍લીક પાર્ટનરશીપના ધોરણે ઇજનેરી /પોલીટેકનિક કોલેજો શરૂ કરવા બાબત.
એસ.ડી.એમ-૧૦૨૦૦૯-૪૨૪-સતા. ૧૫-૪-૨૦૦૯Formation of “Skill Development Mission”
પવશ-૧૦૨૦૦૮-૧૬૫૬-(૧૦૯૬-૦૯)સતા. ૧૫-૫-૨૦૦૯-
પીપીપીટીઆઇ-૧૦૨૦૦૯-૩૧૯-સતા. ૭-૫-૨૦૦૯પ્રાઇવેટ /પબ્‍લીક પાર્ટનરશીપના ધોરણે ઇજનેરી /પોલીટેકનિક કોલેજો શરૂ કરવા બાબત.
પીપીપીટીઆઇ-૧૦૨૦૦૯-૩૧૯-સતા. ૨૮-૫-૨૦૦૯પ્રાઇવેટ /પબ્‍લીક પાર્ટનરશીપના ધોરણે ઇજનેરી /પોલીટેકનિક કોલેજો શરૂ કરવા બાબત.
એસડીએમ-૧૦૨૦૦૯-૪૨૪-સતા. ૨૭-૨-૨૦૦૯Formation of “Skill Development Mission”
MIS/102007/236/S5-10-2007Approval of places for Gujarat Technological University
TEM/2007/253(17)/S18-9-2007Formation of Gujarat knowledge corporation (GKC).
PVS/102007/1655/S9-7-2007Waiver of tuition fees for girls, economically backward classes and physically handicapped students.
PRCH/102014/UOR-6/S05/04/2016મુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબન યોજના
PRCH/102014/UOR-6/S04/06/2016મુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબન યોજના