ઇ સિટિઝન
અન્ય ઠરાવો
ઠરાવ નંબર તારીખ ઠરાવનું નામ
પરચ/૧૪૨૦૧૯/૮૮૯/લ૧૪/૦૮/૨૦૧૯સરકારી આચાર્ય શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાતના બંધારણને મંજૂરી આપવા બાબત
Bud-Guj-744-2017-2-23-357૨૭-૦૨-૨૦૧૭BUDGET ESTIMATES OF EDUCATION DEPARTMENT FOR 2017-2018
મકમ-૨૦૧૩-૬૬૪૨૭૧-ફ૧૩-૧૦-૨૦૧૫શિક્ષણ વિભાગ ખાતે “લીગલ સેલ” માટે લીગલ એનાલીસ્ટ તથા લીગલ કોઓર્ડીનેટરની કરાર આધારીત જગ્યા ભરવા માટે સમિતિની રચના કરવા અંગે.
પરચ-૧૦૨૦૧૪-૨૭૬-વ૨૨૯/૦૪/૨૦૧૫મહાત્મા ગાંધી સ્વસ્છતા મિશન અંતર્ગત શાળા,કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓમાં તથા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સઘન અને અસરકારક સફાઈ ઝુંબેશ અંગેનો કાર્યક્ર્મ તા.૩૦.૪.૨૦૧૫ થી 0૨.૫.૨૦૧૫
પરચ/૧૩૨૦૦૫/(૧૩)/વ.૨૧૧/૦૬/૨૦૧૪રાઈટ ટુ ઈન્ફરમેશન એક્ટ-૨૦૦૫ અન્વ્યે શિક્ષણ વિભાગમાં મદદનિશ જાહેર માહિતિ અધિકારી, જાહેર માહિતિ અધિકારી તથા અપીલ સત્તા અધિકારી તરીકે નિમણુંક કરવા બાબત.
પરચ.૧૧૨૦૦૭/૩૩૨/વ.૨તા. ૩-૫-૨૦૦૭વિધાર્થીઓને માર્કશીટ સ્‍વપ્રમાણિત કરવાની સવલત આપવા બાબત.
પરચ/૧૩૨૦૦૫/(૧૩)/વ.૨૧૬.૯.૨૦૧૩રાઈટ ટુ ઇન્ફોરમેશન એક્ટ-૨૦૦૫ અન્વયે શિક્ષણ વિભાગમાં મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી, જાહેર માહિતી અધિકારી તથા અપીલ સત્તા અધિકારી તરીકે નિમણુક કરવા બાબત.
મકમ-૨૦૧૪-૨૧૫૨-ફ૨૨-૧૨-૨૦૧૭વય નિવ્રુત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણુંક કરવા બાબત.
મકમ-૨૦૦૮-૩૧૨૦-ફ૨૨-૧૨-૨૦૧૭વિભાગના અગ્ર સચિવશ્રીઓ વચ્ચે પ્રાથમિક તપાસ/ખાતાકિય તપાસની કામગીરીની વહેંચણી બાબત.
મકમ-૧૮-૨૦૧૫-૩૩૧-ફ૨૨-૧૨-૨૦૧૭વય નિવ્રુત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણુંક કરવા બાબત.