E-Citizen
ગુજરાત પ્રોફેશનલ ટેકનિકલ એજ્યુકેશનલ કોલેજીસ ઓર ઇન્‍સ્‍ટીટયુશન્‍સ એકટ, ૨૦૦૭ (ગુજરાત એકટ નં. ર/૨૦૦૮) હેઠળ પ્રસિદ્ધ થયેલ અધિસૂચનાઓ
Notification No. Date
GH/SH/39/2011/PVS/102011/335/S 03-8-2011
GH/SH/21/PVS/102011/336/S30-5-2011
GH/SH/21/2009/PVs/102009/553/S29-5-2009
GH/SH/20/2009/PVS-10/2009/553/S29-5-2009
GH/SH/13/2009/PVS-102008/633/S29-5-2009
GH/SH/12/2009/PVS-102008/1465/S29-5-2009
GH/SH/11/2009/PVS-102009/553/S29-5-2009
GH/SH/09/2009/PVS-102009-1062-S14-5-2009
GH/SH/08/2009/PVS-102009-1064-S14-5-2009
GH/SH/07/2009/PVS-102008-632-S6-5-2009
GH/SH/06/2009/PVS-102008-631-S6-5-2009
GH/SH/05-2009/PVS/102008/1641/S5-5-2009
GH/SH/3-2009/GTV/102008/1211/S2-3-2009