ઇ સિટિઝન
જાહેરનામું
અનુ. નં.જાહેરનામુંડાઉનલોડ પી.ડી.એફ.
1GH/SH/87/PRC/2019/975/KH1GH/SH/69/EPU/2011/200/KH-1 Appoint members of General Council, Executive council and finance committee of the Children’s University.18/12/2013
2 GH/SH/69/EPU/2011/200/KH-1 Appoint members of General Council, Executive council and finance committee of the Children’s University.18/12/2013GH/SH/69/EPU/2011/200/KH-1 Appoint members of General Council, Executive council and finance committee of the Children’s University.18/12/2013
3KH/SH/33/CRR-1109-291-L. DATED 9/5/2012KH/SH/33/CRR-1109-291-L. DATED 9/5/2012
4GH/SH/52/2012/VVA/52/1108/759/L DATED 10/10/2012GH/SH/52/2012/VVA/52/1108/759/L DATED 10/10/2012
5KH/SH/33/CRR-1109-291-L. DATED 21/11/2012KH/SH/33/CRR-1109-291-L. DATED 21/11/2012
6GH-SH-53-2013-CRR-1109-291-L- DATED 6/9/2013GH-SH-53-2013-CRR-1109-291-L- DATED 6/9/2013
7GH/SH/05/2013/PVS/ 102013/17/S. ધો.૧૦+૧૨ વર્ષના ટી.ઇ.બી /આઇ.ટી.આઇ ના સર્ટીફીકેટ અભ્યાસક્રમો પાસ કરેલા ઉમેદવારોને સંલગ્ન ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમના ત્રીજા સેમેસ્ટરમા સીધો પ્રવેશ આપવાના નિયમો બાબત.૩૦/૩/૨૦૧૩GH/SH/05/2013/PVS/ 102013/17/S. ધો.૧૦+૧૨ વર્ષના ટી.ઇ.બી /આઇ.ટી.આઇ ના સર્ટીફીકેટ અભ્યાસક્રમો પાસ કરેલા ઉમેદવારોને સંલગ્ન ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમના ત્રીજા સેમેસ્ટરમા સીધો પ્રવેશ આપવાના નિયમો બાબત.૩૦/૩/૨૦૧૩
8GH/SH/08/2013/PRC/ 102012/36/S .આઇ.આઇ.ટી રામ ,મણિનગર યુનિ.નો એક્ટનો અમલ કરવાની તારીખનુ નોટીફીકેશન.૫/૪/૧૩GH/SH/08/2013/PRC/ 102012/36/S .આઇ.આઇ.ટી રામ ,મણિનગર યુનિ.નો એક્ટનો અમલ કરવાની તારીખનુ નોટીફીકેશન.૫/૪/૧૩
9GH/SH/09/2013/PRC/ 102013/261/S. IITRAM યુનિ ના રજીસ્ટ્રારની નિમણુંક કરવા બાબત.૧૫/૪/૧૩GH/SH/09/2013/PRC/ 102013/261/S. IITRAM યુનિ ના રજીસ્ટ્રારની નિમણુંક કરવા બાબત.૧૫/૪/૧૩
10GH/SH/12/2013/PRC/ 102013/263/S. IITRAM યુનિ ના મેમ્બર ઓફ ધ બોર્ડની નિમણુંક કરવા બાબત.૧/૫/૨૦૧૩GH/SH/12/2013/PRC/ 102013/263/S. IITRAM યુનિ ના મેમ્બર ઓફ ધ બોર્ડની નિમણુંક કરવા બાબત.૧/૫/૨૦૧૩
11GH/SH/13/2013/PRC/ 102013/263/S. IITRAM યુનિ ના ચેરમેનની નિમણુંક કરવા બાબત.૧/૫/૨૦૧૩GH/SH/13/2013/PRC/ 102013/263/S. IITRAM યુનિ ના ચેરમેનની નિમણુંક કરવા બાબત.૧/૫/૨૦૧૩
12GH/SH/11/2013/PVS/ 102013/142/S. JEE MAIN ના પ્રવેશ નિયમો સને ૨૦૧૩-૧૪ ૩૦/૪/૨૦૧૩GH/SH/11/2013/PVS/ 102013/142/S. JEE MAIN ના પ્રવેશ નિયમો સને ૨૦૧૩-૧૪ ૩૦/૪/૨૦૧૩
13GH/SH/18/2013/PRC/ 102013/263/S. IITRAM યુનિ ના મેમ્બર ઓફ ધ બોર્ડની નિમણુંક કરવા બાબત.૪/૫/૨૦૧૩GH/SH/18/2013/PRC/ 102013/263/S. IITRAM યુનિ ના મેમ્બર ઓફ ધ બોર્ડની નિમણુંક કરવા બાબત.૪/૫/૨૦૧૩
14GH/SH/19/2013/PVS/ 102013/280/S.ડિગ્રી ડિપ્લોમા ફાર્મસી અભ્યાસક્રમના સને ૨૦૧૩-૧૪ના પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો નક્કી કરવા બાબત.૧૪/૫/૨૦૧૩GH/SH/19/2013/PVS/ 102013/280/S.ડિગ્રી ડિપ્લોમા ફાર્મસી અભ્યાસક્રમના સને ૨૦૧૩-૧૪ના પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો નક્કી કરવા બાબત.૧૪/૫/૨૦૧૩
15GH/SH/20/2013/PVS/ 102013/16/S.ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમના સને ૨૦૧૩-૧૪ના પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો નક્કી કરવા બાબત.૧૫/૫/૨૦૧૩GH/SH/20/2013/PVS/ 102013/16/S.ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમના સને ૨૦૧૩-૧૪ના પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો નક્કી કરવા બાબત.૧૫/૫/૨૦૧૩
16GH/SH/22/2013/PVS/ 102013/312/S. MCA અભ્યાસક્રમના સને ૨૦૧૩-૧૪ના પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો નક્કી કરવા બાબત.૨૮/૫/૨૦૧૩GH/SH/22/2013/PVS/ 102013/312/S. MCA અભ્યાસક્રમના સને ૨૦૧૩-૧૪ના પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો નક્કી કરવા બાબત.૨૮/૫/૨૦૧૩
17GH/SH/24/2013/PVS/102008/1465/S. MBA MCA ની પ્રવેશ સમિતીની રચના કરવા બાબત.૧/૬/૨૦૧૩GH/SH/24/2013/PVS/102008/1465/S. MBA MCA ની પ્રવેશ સમિતીની રચના કરવા બાબત.૧/૬/૨૦૧૩
18GH/SH/26/2013/PVS/102013/317/S.ડીગ્રી આર્કીટેક્ચરમા વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં પ્રથમ વર્ષ મા પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો.૪/૬/૨૦૧૩GH/SH/26/2013/PVS/102013/317/S.ડીગ્રી આર્કીટેક્ચરમા વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં પ્રથમ વર્ષ મા પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો.૪/૬/૨૦૧૩
19GH/SH/27/2013/PVS/102013/316/S.હોટલ એન્ડ ટુરીઝમ મેનેજમેટના ડીગ્રી અભ્યાસક્રમમા વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો નક્કી કરવા બાબત. ૪/૬/૨૦૧૩GH/SH/27/2013/PVS/102013/316/S.હોટલ એન્ડ ટુરીઝમ મેનેજમેટના ડીગ્રી અભ્યાસક્રમમા વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો નક્કી કરવા બાબત. ૪/૬/૨૦૧૩
20GH/SH/34/2013/PVS/102013/282/S. MBA ના પ્રવેશ નિયમો નક્કી કરવા બાબત. ૨૧/૬/૨૦૧૩GH/SH/34/2013/PVS/102013/282/S. MBA ના પ્રવેશ નિયમો નક્કી કરવા બાબત. ૨૧/૬/૨૦૧૩
21GH/SH/35/2013/PVS/102013/405/S. D To D ના પ્રવેશ નિયમો નક્કી કરવા બાબત. ૨૧/૬/૨૦૧૩GH/SH/35/2013/PVS/102013/405/S. D To D ના પ્રવેશ નિયમો નક્કી કરવા બાબત. ૨૧/૬/૨૦૧૩
22GH/SH/37/2013/PVS/102013/404/S. અનુસ્નાતક કક્ષાના એમ.ઇ અને એમ.ફાર્મ ના સને૨૦૧૩-૧૩ના પ્રવેશ નિયમો .૨૬/૬/૨૦૧૩GH/SH/37/2013/PVS/102013/404/S. અનુસ્નાતક કક્ષાના એમ.ઇ અને એમ.ફાર્મ ના સને૨૦૧૩-૧૩ના પ્રવેશ નિયમો .૨૬/૬/૨૦૧૩
23GH/SH/42/2013/PVS/102013/473/S. ડિપ્લોમા ટુ ડીગ્રીમા પ્રવેશ માટેના નિયમોમા સુધારો કરવા બાબત.૧૮/૭/૧૩GH/SH/42/2013/PVS/102013/473/S. ડિપ્લોમા ટુ ડીગ્રીમા પ્રવેશ માટેના નિયમોમા સુધારો કરવા બાબત.૧૮/૭/૧૩
24SH/GH/43/2013/PVS/102013/474/S. MCA અભ્યાસક્રમના સને ૨૦૧૩-૧૪ના પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો કોરીઝેડમ બહાર પાડવા બાબત.૨૩/૭/૧૩SH/GH/43/2013/PVS/102013/474/S. MCA અભ્યાસક્રમના સને ૨૦૧૩-૧૪ના પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો કોરીઝેડમ બહાર પાડવા બાબત.૨૩/૭/૧૩
25SH/GH/44/2013/PVS/102013/474/S. MCA અભ્યાસક્રમના સને ૨૦૧૩-૧૪ના પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો મા સુધારો કરવા બાબત.૨૩/૭/૧૩SH/GH/44/2013/PVS/102013/474/S. MCA અભ્યાસક્રમના સને ૨૦૧૩-૧૪ના પ્રવેશ આપવા માટેના નિયમો મા સુધારો કરવા બાબત.૨૩/૭/૧૩
26SH/GH/45/2013/PVS/102013/405/S. ડિપ્લો ટુ ડીગ્રી લેટરલ એન્ટ્રી અંગેના ઇજનેરી અને ફાર્મસી વિદ્યાશાખાના સુધારેલા નિયમો અંગેની સીંગલ ફાઇલ.૨૯/૭/૧૩SH/GH/45/2013/PVS/102013/405/S. ડિપ્લો ટુ ડીગ્રી લેટરલ એન્ટ્રી અંગેના ઇજનેરી અને ફાર્મસી વિદ્યાશાખાના સુધારેલા નિયમો અંગેની સીંગલ ફાઇલ.૨૯/૭/૧૩
27GH/SH/57/2013/PRC/ 102013/262 (P.F)/S. IITRAM યુનિ ના ડાયરેક્ટર જનરલની નિમણુંક કરવા બાબત.૧૮/૯/૧૩GH/SH/57/2013/PRC/ 102013/262 (P.F)/S. IITRAM યુનિ ના ડાયરેક્ટર જનરલની નિમણુંક કરવા બાબત.૧૮/૯/૧૩
28Recruitment Rules for the post of Director of Education, Class-I, in Gujarat Education Services (Administrative Branch)Recruitment Rules for the post of Director of Education, Class-I, in Gujarat Education Services (Administrative Branch)
29Amendment in Recruitment Rules of Head TeacherAmendment in Recruitment Rules of Head Teacher
30મુખ્ય શિક્ષકનાં ભરતી નિયમોમા સુધારોમુખ્ય શિક્ષકનાં ભરતી નિયમોમા સુધારો
31મુખ્ય શિક્ષકનાં ભરતી નિયમોમુખ્ય શિક્ષકનાં ભરતી નિયમો
32Person with Disabilities(Equal opportunities,protection of rights and full participation) Act,1995.Person with Disabilities(Equal opportunities,protection of rights and full participation) Act,1995
33માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોડૅના સભ્યોની મુદત લંબાવવા બાબત
34જાહેરાત ક્રમાંક:૦૧/૧૨/૨૦૧૨ કાયદા અધિકારી (વગઁ-૧ સમકક્ષ)ની કરાર આધારિત જગ્યાની ભરતી
35Recruitment Rules – HOD Engineering & technology and Huminities & Science. Dt- 19-6-12
36Recruitment Rules – HOD Huminities & Science. Dt- 6-10-12
37Recruitment Rules – Principal in engineering colleges. Dt- 7-06-12
38સરકારી ઈજનેરી કોલેજો ખાતેની વિવિધ વિદ્યાશાખા ની પ્રાધ્યાપક ની જગ્યાએ બઢતી/બદલી ના જાહેરનામાઓ. તા.૨૪/૯/૨૦૧૨
39સરકારી ઈજનેરી કોલેજો ખાતેની વિવિધ વિદ્યાશાખા ની પ્રાધ્યાપક ની જગ્યાએ બઢતી/બદલી ના જાહેરનામાઓ. તા.૧૮/૯/૨૦૧૨
40સરકારી ઈજનેરી કોલેજો ખાતેની વિવિધ વિદ્યાશાખા ની સહપ્રાધ્યાપક ની જગ્યાએ બઢતી/બદલી ના જાહેરનામાઓ. તા.૧૮/૯/૨૦૧૨
41સરકારી ઈજનેરી કોલેજો ખાતેની વિવિધ વિદ્યાશાખા ની સહપ્રાધ્યાપક ની જગ્યાએ બઢતી/બદલી ના જાહેરનામાઓ. તા.૧૭/૯/૨૦૧૨
42Teachers of Government Secondary and Higher Secondary Schools (Procedure for Selection) Rules, 2012
43The Government of Gujarat hereby appoints Shri Harshadbhai Prabhudas Shah, Bardoli, as the first Vice Chancellor of the Children's University, Gandhinagar, and Gujarat
44ચીલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીના પ્રથમ કુલપતિની નિમણૂક
45The Government of Gujarat appoints Shri Kamlesh Joshipura, Ex-Vice Chancellor of Saurashtra University as the First Vice Chancellor of the Indian Institute of Teacher Education, Gujarat
46Saurashtra University Act, 1965, Government of Gujarat appoints Dr. Mahendra k. Padalia, Pro vice chancellor of the University to be the vice chancellor of the Saurashtra University, Rajkot
47Diploma in Engineering courses to Bachelor of Engineering and Technology Cources (Regulation of Admission and Payment of Fees) (Second Amendment) Rules, 2011
48South Gujarat University Act, 1965, Government of Gujarat appoints Dr.Dakshesh Rashiklal Thakar, Pro-vice Chancellor of the University to be the Vice Chancellor of the Vir Narmad South Gujarat University, Surat
49Saurashtra University Act, 1965, Government of Gujarat appoints Dr. Mahendra K. Padalia, Associate Professor and Head , Department of Human Rights and International Humanitarian Laws, Saurashtra University to be the Pro-Vice Chancellor of the Saurashtra University, Rajkot
50South Gujarat University Act, 1965, Government of Gujarat appoints Dr. Dakshesh Rasiklal Thakar, Principal Arts College, Modasa to be the Pro-Vice Chancellor of the Vir Narmand South Gujarat University, Surat
51Gujarat University Act, 1949, Government of Gujarat appoints Dr. Mukul Shah, Hon. Professor of L.G.Hospital, Ahmedabad to be the Pro-Vice Chancellor of the Gujarat University, Ahmedabad
52Rules to Provide for regulating recruitment to the post of Assistant Professor, Class-II, In the Government Law Colleges in Gujarat Educational Service
53Amendment The Master of Business Administration Courses
54Amendment in Architecture Courses
55Amendment in Diploma to Degree Admission in Engineering
56Amendment in Hotel & Tourism Management Courses
57Amendment in Engineering and Pharmacy Courses
58Amendment in Diploma Engineering Courses
59મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત કોલેજમાં અભ્યાસ કરતાં વિધાર્થીઓને તેમની કોલેજમાં જરૂરી ફોર્મ પુરા પાડી મતદાર યાદીમાં નામ નોંધાવવા માટે સવલત પુરી પાડવા અંગે.
60ગુજરાત પ્રોફેશનલ ટેકનિકલ એજ્યુકેશનલ કોલેજીસ ઓર ઇન્‍સ્‍ટીટયુશન્‍સ એકટ, ૨૦૦૭ (ગુજરાત એકટ નં. ર/૨૦૦૮) હેઠળ પ્રસિદ્ધ થયેલ અધિસૂચનાઓ-
61ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી એકટ ૨૦૦૭ (ગુજરાત એકટ નં. ૨૦ળ૨૦૦૭) હેઠળ પ્રસિદ્ધ થયેલ અધિસૂચનાઓ.-
62Rules for regulating recruitment to the post of Ship Modeling Instructor, class-III, in Subordinate Service of Directorate of National Cadet Corps.
63The Sardar Patel University (Amendment) Act, 2009
64Circulars - Implementation of Choice based Credit System
65The Gujarat Private Universities Act, 2009
66The circulars of primary education-
67The circulars of higher secondary education-
68The circulars of secondary education-
69The circular regarding the authority to delegate power by Vice Chancellor of the University as per 13/03/2008
70The appointment of a retired judge from Shri R. J. Shah HighCourt in the matters of fixation of fees as per 02/05/2008
71

The circular of admission committee for professional courses dated 08/05/2008

72

The circular related to the admission of engineering or pharmacy courses after Std. 12th, as per 12/05/2008.

73Affiliations of Government / Grant in Aid / Self Finance Degree Engineering Colleges with Gujarat Technological University.
74Notification GH/SH/21/EPU/2013/1107/kh1 Dated.18/5/2013
75GH/SH/36/EPU/2013/1108/KH-1 લકુલીશ યોગા યુનિવર્સિટીના પ્રથમ પ્રેસિડેંટની નિમણુક કરવા બાબત.
76GH/SH/23/EPU/2013/1112/KH1 ટીમલીઝ સ્કીલ્સ યુનિવર્સિટીના પ્રથમ પ્રેસિડેંટની નિમણુક કરવા બાબત.
77GH/SH/33/EPU/2013/517/KH-1 કેલોરેક્ષ ટીચર્સ યુનિવર્સિટીના પ્રથમ પ્રેસિડેંટની નિમણુક કરવા બાબત.
78GH/SH/59/EPU/2013/1183/KH-1,Date:-25-10-2013
79GH/SH/03/2014/PVC/102013/631/S. Establishment of Centre of Excellence. DATED: 1/2/2014.
80GH/SH/5/UST/1997/1412/Part-1/Kh 1.Gujarat Educational Institutions Services Tribunal Act,2006. DATED: 5/2/2014.
81SUBJECT:- GUJARAT ACT NO. 18 OF 2013.DATED 16/4/2013.
82SUBJECT:- GUJARAT ACT NO.1 OF 2014. DATED 18/3/2014.
83SUBJECT:- GH/SH/11UST/1997/1412(Part-1)/KH-1.DATED 08/5/2014.
84GH/SH/12/UST/1997/1412/Part-1/Kh1. DATED 08/5/2014.
85GH/SH/11/UST/1997/1412(Part-1)/KH-1 DATED:- 20/5/2014
86GH/SH/08/CEI/2009/57/KH-1.Gujarat Educational Innovations Commission Act.2009.Dated-16/03/2015.
87The Gujarat private Universities (Amendment) Act,2015.Dated 15/04/2015.
882) The Gujarat private Universities (Second Amendment) Act,2015.) Dated 21/04/2015.
89The Gujarat Private Universities Act,2009 DATED:-02/06/2015
90No.GH/SH/51 of 2015/BRT/122014/1743/L DATED:23/12/2015
91રાજકોટ સરકારી ઇજનેર કોલેજ ના આચાર્યશ્રી એમ.વી.ગરાચ ની જાહેરહિતમાં બદલી ને એમનો વધારનો હવાલો શ્રી જી. જે. વાળા ને.
92ક્યુ.આઇ.પી અંતર્ગત સરકારી ઇજનેરી કોલેજો/પોલીટેકનીક કોલેજોના અધ્યાપકોને એમ.ઇ./એમ.ટેક અને પી.એચ.ડી. ડીગ્રીના અભ્યાસ માટે અભ્યાસરજા પર મોકલવા બાબત.
93GH/SH/11-2016/VVA-1197-452-L
94ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળા(ફી નિયમન) Act, 2017 હેઠળ ,Exemption Limit અંગેનું તા.૨૮.૦૨.૨૦૧૮ નું જાહેરનામું
95No.GH/SH/11/PRE/1115/SI/F/11/K HTAT RR
96No.GH/SH/02/PRE/11-2016/SF-6/K Vidhyasahayak RR
97GH/SH/47//PVS/102019/3042/S
98GH/SH/PVS/102019/3042/25/S