ઇ સિટિઝન
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

પ્રકરણ વિગત ૨૦૧૭ ૨૦૧૩ ૨૦૧૪
પ્રકરણ-૧ શિક્ષણ વિભાગ
પ્રકરણ-૨ સંગઠન હેઠળ શાખાઓના કાર્યો - શાખાવાર વિષયોની યાદી
પ્રકરણ-૩ (નિયમ સંગ્રહ-૨) અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
પ્રકરણ-૪ (નિયમ સંગ્રહ-૩ અને ૪) કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિમયો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો
પ્રકરણ-૫ (નિયમ સંગ્રહ-૫) જાહેરતંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક
પ્રકરણ-૬ (નિયમ સંગ્રહ-૧૬) જાહેર માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો
પ્રકરણ-૭ (નિયમ સંગ્રહ-૧૦) વિનિયમોમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધરત્તિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું
આગામી પાંચ વર્ષમાં શિક્ષણ વિભાગના નિવૃત થનાર અધિકારી / કર્મચારીઓની વિગત
શિક્ષણ વિભાગના વર્ગ-૧ ના અધિકારીઓના નામ-હોદ્દા, સરનામાની વિગત.
૧૦ શિક્ષણ વિભાગના વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના નામ-હોદ્દા, સરનામાની વિગત.
૧૧ પ્રકરણ-૮ (નિયમ સંગ્રહ-૧૧) પ્રત્યેરક સંસ્થાનને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર
૧૨ સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો તા.૧૬-૧૧-૨૦૦૫ નો પરિપત્ર
૧૩ શિક્ષણ વિભાગનો તા.૨૫-૧૧-૨૦૦૫ નો ઠરાવ
૧૪ માહીતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૫ અને તે હેઠળના નિયમો (અંગેજી અને ગુજરાતીમાં)
૧૫ શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ અમલમાં છે તેવા કાયદાઓની યાદી .
૧૬ શિક્ષણ વિભાગ નુ અંદાજીત બજેટ ૨૦૧૬-૧૭