ઇ સિટિઝન
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

પ્રકરણવિગત૨૦૧૭૨૦૧૩૨૦૧૪
પ્રકરણ-૧ શિક્ષણ વિભાગ

પ્રકરણ-૨ સંગઠન હેઠળ શાખાઓના કાર્યો - શાખાવાર વિષયોની યાદી

પ્રકરણ-૩ (નિયમ સંગ્રહ-૨) અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો

પ્રકરણ-૪ (નિયમ સંગ્રહ-૩ અને ૪) કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિમયો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો

પ્રકરણ-૫ (નિયમ સંગ્રહ-૫) જાહેરતંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક

પ્રકરણ-૬ (નિયમ સંગ્રહ-૧૬) જાહેર માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો

પ્રકરણ-૭ (નિયમ સંગ્રહ-૧૦) વિનિયમોમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધરત્તિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું

આગામી પાંચ વર્ષમાં શિક્ષણ વિભાગના નિવૃત થનાર અધિકારી / કર્મચારીઓની વિગત

શિક્ષણ વિભાગના વર્ગ-૧ ના અધિકારીઓના નામ-હોદ્દા, સરનામાની વિગત.
૧૦શિક્ષણ વિભાગના વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના નામ-હોદ્દા, સરનામાની વિગત.
૧૧પ્રકરણ-૮ (નિયમ સંગ્રહ-૧૧) પ્રત્યેરક સંસ્થાનને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર

૧૨સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો તા.૧૬-૧૧-૨૦૦૫ નો પરિપત્ર

૧૩શિક્ષણ વિભાગનો તા.૨૫-૧૧-૨૦૦૫ નો ઠરાવ

૧૪માહીતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૫ અને તે હેઠળના નિયમો (અંગેજી અને ગુજરાતીમાં)

૧૫શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ અમલમાં છે તેવા કાયદાઓની યાદી .

૧૬શિક્ષણ વિભાગ નુ અંદાજીત બજેટ ૨૦૧૬-૧૭