નાયબ સચિવ અને ઉપસચિવના નામ-હોદ્દા સરનામાની વિગત

ક્રમનં

નામ અને હોદ્દો

કાર્યાલય નંબર

ઘરનું સરનામું અને મોબાઇલ નં

ઇ-મઇલ એડ્રેસ

શ્રી એન.એલ.પુજારા,

સંયુકત સચિવ (મા.શિ.)

૫૪૭૫૮
૫૫૭૮૮

પ્‍લોટ નં.૧૬૨૧/૧,

સેકટર-પ સી, ગાંધીનગર.
૯૮૨૫૦૨૪૬૮૦

js-sec-edu@gujarat.gov.in


શ્રી એસ.એલ.શાહ,

સંયુકત સચિવ (મા.શિ.) ના રહસ્‍ય સચિવ

૫૪૭૫૮

પ્‍લોટ નં.૧૯૯/૨, આનંદવાટીકા સોસાયટી, સેકટર-૨૨, ગાંધીનગર.
૯૪૨૭૩૦૭૩૮૧

js-sec-edu@gujarat.gov.in

શ્રી બી.પી.ચૌહાણ,

નાયબ સચિવ(બજેટ અને સંકલન)

૫૧૩૩૧

૧૧,પારિજાત હોમ્સ,અનિદેશ બંગલા પાછળ, સરગાસણ ચોકડી પાસે, ગાંધીનગર.
૯૪૨૯૩૭૦૭૪૫

ds-budget-edu@gujarat.gov.in

શ્રી એ.ટી.પરમાર
નાયબ સચિવ(ઉ.શિ.)

૫૧૩૨૩
૫૪૭૮૭

૯૮૯/૨, સેકટર-૧૩/ બી, ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૦૭૩૦૮

dshedu@gujarat.gov.in

શ્રી એચ.કે.પ્રજાપતિ નાયબ સચિવ(ટે.શિ.)

૫૧૩૩૩

૨૯/૧૬૯, સરકારી કવાટર્સ,બોડકદેવ, પોસ્‍ટ ઓફીસ પાસે, બોડક દેવ, અમદાવાદ.

ds-tech-edu@gujarat.gov.in

શ્રી જે.એમ. મિસણ
નાયબ સચિવ (સેવા/તપાસ)

૫૧૩૧૯
૫૭૦૯૬

પ્‍લોટ નં.૫૯૭/૨,સેકટર-૪સી, ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૦૬૩૯૧

ds-service-edu@gujarat.gov.in

શ્રી એ.એસ.ભટ્ટ નાયબ સચિવ(અપિલ)

૫૧૩૨૮

૩૧,હિલ્લોલ કોમ્‍પ્‍લેક્ષ,લાડ સોસાયટી રોડ, નહેરૂ પાર્ક, વસ્‍ત્રાપુર, અમદાવાદ


શ્રી વિ.ટી.મંડોરા, નાયબ સચિવ,(પ્રાથિમિક શિક્ષણ)

૫૧૩૧૧

પ્લોટ નં.૧૦૮૬/૨, સેકટર-૧૩-સી, ગાંધીનગર,
૯૯૭૮૪૪૫૭૦૪

ds-pri-edu@gujarat.gov.in

ઉપ સચિવ(મા.શિ./રોકડ)

૫૧૩૫૮

૦૭૯-૨૩૨૬૧૭૪૩
૯૪૦૯૬૪૭૧૩૧
બ્‍લોક નં.MIG/૨૩૩, હાઉસિંગ બોર્ડ, સેકટર-૩૦, ગાંધીનગર.


શ્રી કે.બી.પંડયા,

ઉપ સચિવ(ટે.શિ.)

૫૪૭૫૫

પ્‍લોટનં.૧૩૩૨/૧, સેકટર- ૫એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬
૯૮૨૫૩૦૮૫૧૧

us-tech-edu@gujarat.gov.in

૧૦

શ્રી આર.ઙી.મોદી ઉપ સચિવ (બજેટ/આઇ.ટી.)

૫૧૩૧૭

૧૦૬૦/૧,સેકટર-૩ડી, ઘ-ર. સર્કલ પાસે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૩
૯૪૨૭૩૧૮૦૩૬

us-budget-edu@gujarat.gov.in

૧૧

શ્રી એ.આઇ.પટેલ,
ઉપ સચિવ (પ્રા શિ.) કરારીય

૫૧૩૩૨

પ્‍લોટનં.૩૩૯/૨, સેકટર- ૧૨ સી, ગાંધીનગર.
૯૪૨૮૧૧૧૦૪૧

us-pri-edu@gujarat.gov.in

૧૨

શ્રી નિકુંજ જાની,

ઉપ સચિવ

૫૭૫૬૭

૯૪૨૬૭૦૦૮૦૪
પ્‍લોટ ન.૨૧૪/૧, સેકટર-૬બી,ગાંધીનગર.


૧૩

શ્રી આર.એ.પ્રજાપતિ,
ઇન્‍ચાર્જ ઉપ સચિવ(તપાસ/સેવા)

૫૧૩૩૮

૯૯૨૪૦૫૮૪૩૪


૧૪

શ્રી એમ.એ.શેખાવત,
ઉપ સચિવ(રોસ્‍ટર/મ.ભો.યો.) (સંકલન) કરારીય

૫૧૩૨૭

૯૯૭૮૪૦૫૮૧૦ ૪,સિમ્ફની હોમ્‍સ,પીડીપીયુ રોડ, રાયસણ, ગાંધીનગર.-૩૮૨૦૦૭

us-coord-edu@gujarat.gov.in