શિક્ષણ વિભાગ
વિભાગના અધિકારીઓના નામ-હોદ્દા સરનામાની વિગત

Contact Details of Section Officers
Sr. No.NameOffice AddressDesignationBranchEmail IdPhone Number
1Shri K. B. PataniEducation Department, Sachivalay Block 5/5, Gandhinagar Section OfficerAppealso-apeal-edu@gujarat.gov.in51335
2Smt. D. H. ParmarEducation Department, Sachivalay Block 5/8, Gandhinagar Section OfficerChso-ch-edu@gujarat.gov.in51336
3Shri B. S. PatelEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar Section Officerchhso-chh-edu@gujarat.gov.in51337
4Shri K. R. Patel Education Department, Sachivalay Block 5/8, Gandhinagar Section Officereso-e-edu@gujarat.gov.in51338
5Shri A. S. JaniEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar Deputy Section Officerfso-f-edu@gujarat.gov.in51339
6Shri R. M. ThakkerEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar Section Officerg1so-g1-edu@gujarat.gov.in51341
7Shri S. V. GadhviEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar Section Officergso-g-edu@gujarat.gov.in51340
8Smt. C. S. PatelEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar Section Officerghso-gh-edu@gujarat.gov.in51342
9Shri D. U. NaiEducation Department, Sachivalay Block 5/8, Gandhinagar Section Officerkso-k-edu@gujarat.gov.in51343
10Shri J. H. BelaniEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar Section Officerkh1so-kh1-edu@gujarat.gov.in51345
11Shri H. V. BhilEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar Section Officerkhso-kh-edu@gujarat.gov.in51344
12Shri H. K. SodhaEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar Section Officerlso-l-edu@gujarat.gov.in51346
13Smt. P. M. PatelEducation Department, Sachivalay Block 5/8, Gandhinagar Section Officernso-n-edu@gujarat.gov.in51347
14Shri A. D. ChauhanEducation Department, Sachivalay Block 5/8, Gandhinagar Section Officerrso-r-edu@gujarat.gov.in51351
15Shri J. G. DodhiyaEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar Section Officersso-s-edu@gujarat.gov.in51352
16Shri M. J. MehtaEducation Department, Sachivalay Block 5/8, Gandhinagar Section Officerv1so-v1-edu@gujarat.gov.in51354
17Shri Prabhuji PatelEducation Department, Sachivalay Block 5/8, Gandhinagar Section Officerv2so-v2-edu@gujarat.gov.in51355
18Shri B. J. GohilEducation Department, Sachivalay Block 5/8, Gandhinagar Section Officervso-v-edu@gujarat.gov.in51353
19Shri J. J. RanodaraEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar Section OfficerFRCso-frc-edu@gujarat.gov.in58105
20Shri N. G. ChaudhariEducation Department, Sachivalay Block 5/8, Gandhinagar Section OfficerK1so-k1-edu@gujarat.gov.in58549
Other Numbers
Sr. No.NameOffice AddressDesignationBranchEmail IdPhone Number
1Computer CellEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar
Computer Cell
51826
2Cash BranchEducation Department, Sachivalay Block 5/5, Gandhinagar
Cash Branch
51356
3StoreEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar
Store
51357
4ResistryEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar
Resistry
52014
5FAEducation Department, Sachivalay Block 5/7, Gandhinagar
FA
54519