શિક્ષણ વિભાગ
વિભાગના અધિકારીઓના નામ-હોદ્દા સરનામાની વિગત

ક્રમ નામ અને હોદ્દો પુરૂ સરનામું ટેલીફોન નંબર / ફેકસ નંબર
ઓફિસ રહેઠાણ ઓફિસ રહેઠાણ
શ્રી એન.બી.ભટ્ટ્
સેકશન અધિકારી (ગ)
શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૭,
ગાંધીનગર

૨૩૨૫૧૩૪૦
શ્રી એન.બી.દંતાણી 
સેકશન અધિકારી
(ગ-૧)
શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૭,
ગાંધીનગર
૨૩૨૫૧૩૪૧

શ્રી નિકુંજ .જે. જાની
સેકશન અધિકારી (ફ)

ઉપસચિવ ઈન્ચાર્જ(ફ,ખ) 

શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૭,
ગાંધીનગર


૨૩૨૫૧૩૩૯
શ્રી પી. એન. બ્રહ્ભટ્ટ,
સેકશન અધિકારી(ક)
શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૮,
ગાંધીનગર

૨૩૨૫૧૩૪૩
શ્રી કે.પી.પટેલ,
સેકશન અધિકારી (ર)
શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૮,
ગાંધીનગર
૨૩૨૫૧૩૫૧
શ્રી અરુણ સલિયા
સેકશન અધિકારી (સ,આઈ.ટી)ઈન્ચાર્જ (ઉપસચિવ
ટેકનિકલ શિક્ષણ(સ,ઘ) )
શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૭,ગાંધીનગર

૨૩૨૫૧૩૫૨
શ્રી બિપીન પરમાર
સેકશન અધિકારી (વ૧)
શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૮,ગાંધીનગર

૨૩૨૫૧૩૫૪
શ્રી આર.એમ.ઠક્કર ,સેકશન અધિકારી (લ) શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય બ્લોક ૫/૭, ગાંધીનગર ૨૩૨૫૧૩૪૬
શ્રી આર.એ.પ્રજાપતી
સેક્શન અધિકારી (ઈ) ઉપ સચિવ ઈન્ચાર્જ (લ)
શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૮,
ગાંધીનગર

૨૩૨૫૧૩૩૮
૧૦

૧૧

શ્રી એમ.બી.શાહ

સેક્શન અધિકારી(વ-૨)

શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૮,
ગાંધીનગર

૨૩૨૫૧૩૫૫
૧૨ શ્રી ડી.એમ.ચારણ 
સેક્શન અધિકારી(ખ)
શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૭,ગાંધીનગર

૨૩૨૫૧૩૪૪
૧૩ શ્રી એમ.એન.દવે
સેકશન અધિકારી,(ચ)
શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૮,ગાંધીનગર

૨૩૨૫૧૩૩૬
૧૪ શ્રી જયેશ.એસ.જોષી
સેકશન અધિકારી
(વ)બજેટ ઈન્ચાર્જ(ર) 
શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય બ્લોક ૫/૮, ગાંધીનગર
૨૩૨૫૧૩૫૩
૧૫

શ્રી બી.વી.રાઠવા

સેકશન અધિકારી (ન)

શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય બ્લોક ૫/૮, ગાંધીનગર

૨૩૨૫૧૩૪૭
૧૬ શ્રી વિ.એમ.પટેલ
સેકશન અધિકારી (અપીલ)
શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય બ્લોક ૫/૫, ગાંધીનગર
૨૩૨૫૧૩૪૭
૧૭ શ્રી ડી.એસ.પટેલ, સેકશન અધિકારી (ઘ) શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય બ્લોક ૫/૭, ગાંધીનગર  ૨૩૨૫૧૩૪૨  
૧૮ શ્રી ટી. એસ. પટેલ
સેકશન અધિકારી
(ખ-૧)
શિક્ષણ વિભાગ,
સચિવાલય બ્લોક ૫/૭,ગાંધીનગર

૨૩૨૫૧૩૪૫
૧૯ શ્રી હર્ષદ પટેલ
સ્ટોર ઇ. ચા.
શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય બ્લોક ૫/૭, ગાંધીનગર
૨૩૨૫૧૩૫૭
૨૦
કોમ્પ્યુટર સેલ
શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય બ્લોક ૫/૭, ગાંધીનગર ૨૩૨૫૧૮૨૬
૨૧ શ્રી આઈ.એ.નાગોરી 
PA TO ACS
શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય બ્‍લોક૫/૭, ગાંધીનગર  ૨૩૨૫૧૩૦૩
૨૨ શ્રીમતી ડી.પી.પારેખ
અગ્ર રહસ્ય સચિવ
શિક્ષણ વિભાગ, સચિવાલય બ્‍લોક-૫/૮, ગાંધીનગર
૨૩૨૫૧૩૦૮