તમે કોણ છો ?
બાલ અધ્‍યાપન પ્રિ. પી.ટી.સી.
સ્‍વનિર્ભર બાલ અધ્‍યાપન મંદિરો
ક્રમકોલેજનું નામમિડિયમભાઇઓ/ બહેનો
શ્રી એચ. એસ. પટેલ પ્રિ. પી.ટી.સી. કૉલેજ ફોર ગર્લ્‍સ, રામપુર ચોકડી, તા.જી. મહેસાણાગુજરાતીબહેનો
શ્રી ઉમા પ્રિ. પી.ટી.સી. કૉલેજ કાલાવાડ રોડ, રાજકોટગુજરાતીબહેનો
સેન્‍ટ ઝેવિયર્સ પ્રિ. પી.ટી.સી. કૉલેજ મુ. સવગઢ, તા. હિંમતનગર, જિ. સાબરકાંઠા (અંગ્રેજી માધ્‍યમ)અંગ્રેજીમિશ્ર
શ્રીમતી ઝેડ એસ. પટેલ મહિલા કૉલેજ, પાલનપુર જકાતનાકા, સુરતગુજરાતીમિશ્ર
આદર્શ પ્રિ. પી.ટી.સી. કૉલેજ, મુ. હડદડ, તા. બોટાદ, જિ. ભાવનગરગુજરાતીબહેનો
શ્રી સ્‍વામિનારાયણ સંસ્‍કાર દીપ ટ્રસ્‍ટ, ઝુંડાલ, જિ. ગાંધીનગરગુજરાતીબહેનો
સરસ્‍વતી મહિલા પ્રિ. પી.ટી.સી. કૉલેજ, રણેલા, તા. બેચરાજી, જિ. મહેસાણાગુજરાતીબહેનો
આઇશ્રી કમલા સેવા ટ્રસ્‍ટ બાલ અધ્‍યાપન મંદિર, મુ. પિલવાઇ, તા. વિજાપુર, જિ. મહેસાણાગુજરાતીબહેનો
શ્રી એમ. ડી. મહેતા એજ્યુકેશન ટ્રસ્‍ટ, પ્રિ. પી.ટી.સી. દરબારગઢ, ધ્રોળ, જિ. જામનગરગુજરાતીબહેનો
૧૦જ્ઞાન મંદિર પ્રિ. પી.ટી.સી. કૉલેજ, અંબિકા ચર્ચ પાસે, પાલનપુર જિ. જામનગરગુજરાતીબહેનો
૧૧સત કૈવલ નર્સરી ટીચર્સ એજ્યુકેશન કૉલેજ પરમગુરુ પાઠ શાળા કોમ્‍પલેક્ષ, સારસા, જિ. આણંદ (અંગ્રેજી માધ્‍યમ)અંગ્રેજીમિશ્ર
૧૨ગુજરાત બાલ અધ્‍યાપન મંદિર, રાયખડ, અમદાવાદ-૧ગુજરાતીમિશ્ર
૧૩એમ. કે. ઇંગ્‍લીશ મિડિયમ પ્રિ.પી.ટી.સી. કૉલેજ ફોર ગર્લ્‍સ બી. સરદાર પટેલ કોમ્‍પલેક્ષ, પાટણઅંગ્રેજીમિશ્ર
૧૪એમ. કે. પ્રિ.પી.ટી.સી. કૉલેજ ફોર ગર્લ્‍સ બી. સરદાર પટેલ કોમ્‍પલેક્ષ, પાટણઅંગ્રેજીબહેનો
૧૫શ્રી આર.જી.પટેલ પ્રિ.પી.ટી.સી. કૉલેજ મણુંદ. જિ. પાટણગુજરાતીબહેનો
૧૬સુરજબા પ્રિ.પી.ટી.સી. કૉલેજ ઐશ્વર્ય બિલ્‍ડિંગ, તેજસ શિક્ષણ સંકુલ, બોપલ, અમદાવાદગુજરાતીબહેનો
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ