તમે કોણ છો ?
બાલ અધ્‍યાપન પ્રિ. પી.ટી.સી.
સ્‍વનિર્ભર બાલ અધ્‍યાપન મંદિરો
ક્રમકોલેજનું નામમિડિયમભાઇઓ/ બહેનો
૧૭શ્રી ગુરુકુળ એજ્યુ. ટ્રસ્‍ટ પ્રિ.પી.ટી.સી. કૉલેજ, રાજહર્ષ કોમ્‍પલેક્ષ, હનુમાન બારી ચાર રસ્‍તા, મુ. વાંસદા જિ. નવસારીગુજરાતીબહેનો
૧૮શ્રીમતી આર. આર. પંડયા પ્રિ.પી.ટી.સી. કૉલેજ, રાધાસ્‍વામી રોડ, રાણીપ, અમદાવાદગુજરાતીબહેનો
૧૯શ્રી સદગુરુ સ્‍વામી અખંડાનંદ મેમો. ચેરી. ટ્રસ્‍ટ પ્રિ.પી.ટી.સી. કૉલેજ મુ. બરુમલ, તા. ધરમપુર, જિ. વલસાડગુજરાતીબહેનો
૨૦વિદ્યાનગર પ્રિ.પી.ટી.સી. કૉલેજ સુરજીત સોસાયટી બાપુનગર ટી.બી. રોડ અમદાવાદગુજરાતીમિશ્ર
પાછળ જુઓ