તમે કોણ છો ?
આઇ.ટી.આઇ. ના ટેકનિકલ અભ્‍યાસક્રમો
.આઇ.ટી.આઇ. ના ટેકનિકલ અભ્‍યાસક્રમો
.સંસ્‍થાઓ
.સ્‍વનિર્ભર (સેલ્‍ફ ફાયનાન્‍સ) ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્‍થાઓ (આઇ.ટી.આઇ)
.કારીગર તાલીમ યોજના (સી.ટી.એસ.)
.પત્રક ૧ - વ્‍યસાયોની યાદી એન. સી. વી. ટી. પેટર્નના અભ્‍યાસક્રમો
.પત્રક ૨ - જી. સી. વી. ટી. પેટર્નના (રાજ્ય કક્ષા ) અભ્‍યાસક્રમો
.પત્રક ૩ - કઇ સરકારી આઇ.ટી. આઇ. માં કયા વ્‍યવસાય ઉપલબ્‍ધ છે. તેની વિગત સંસ્‍થાનો કોડ
.પત્રક ૪ - કઇ ગ્રાન્‍ટ - ઇન - એઇડ ઔદ્યોગિક તાલીમ કેન્‍દ્રમાં કયા વ્‍યવસાય ઉપલબ્‍ધ છે તેની વિગત.
.પત્રક ૫ - અમદાવાદ વિભાગમાં આવેલ સરકારી ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્‍થાઓના નામ, સરનામા અને ટેલિફોન નંબરની માહિતી
.પત્રક ૬ - વડોદરા વિભાગમાં આવેલ સરકારી ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્‍થાઓના નામ, સરનામા અને ટેલિફોન નંબરની માહિતી
.પત્રક ૭ - રાજકોટ વિભાગમાં આવેલ સરકારી આદ્યોગિક તાલીમ સંસ્‍થાઓના નામ, સરનામા અને ટેલિફોન નંબરની માહિતી
.પત્રક ૮ - સુરત વિભાગમાં આવલ સરકારી ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્‍થાઓના નામ, સરનામા અને ટેલિફોન નંબરની માહિતી
.પત્રક ૯ - અમદાવાદ વિભાગમાં આવેલ ગ્રાન્‍ટ ઇન એઇડ કેન્‍દ્રોના નામ, સરનામા અને ટેલિફોન નંબરની માહિતી
.પત્રક ૧૦ - વડોદરા વિભાગમાં આવેલ ગ્રાન્‍ટ ઇન એઇડ કેન્‍દ્રોના નામ, સરનામા અને ટેલિફોન નંબરની માહિતી
.પત્રક ૧૧ - રાજકોટ વિભાગમાં આવેલ ગ્રાન્‍ટ ઇન એઇડ કેન્‍દ્રોનાં નામ, સરનામા અને ટેલિફોન નંબરની માહિતી
.પત્રક ૧૨ - સુરત વિભાગમાં આવેલ ગ્રાન્‍ટ-ઇન-એઇડ કેન્‍દ્રોના નામ, સરનામા અને ટેલિફોન નંબરની માહિતી
.પત્રક ૧૩ - સરકારી ટેકનિકલ હાઇસ્‍કૂલો ખાતે સી.ટી.એસ. હેઠળ ચાલતા આઇ.ટી.આઇ. પ્રકારના અભ્‍યાસક્રમો ની વિગત
.પત્રક ૧૪ - સ્‍વનિર્ભર ધોરણે ચાલતી સંસ્‍થાઓનાં નામ - સરનામા તેમજ તે સંસ્‍થા ખાતે ચાલતા સી.ટી.એસ. હેઠળના ઉપલબ્‍ધ વ્‍યવસાયની વિગતો
BACK