ખરેખર ખર્ચ, વાર્ષિક યોજના, ૨૦૦૪-૦૫
ક્રમ નં. યોજના નંબર યોજનાનું નામ કોમ્‍પ્‍યુટર કોડ દસમી પંચવર્ષિય યોજનાની ખર્ચ જોગવાઇ ૨૦૦૨-૦૭ રૂ. વાર્ષિક યોજના
૨૦૦૨-૦૩
વાર્ષિક યોજના
૨૦૦૩-૦૪
ખર્ચ જોગવાઇ રૂ. ખરેખર ખર્ચ રૂ. ખર્ચ જોગવાઇ રૂ. ખરેખર ખર્ચ રૂ.
TED-૧ ટેકનિકલ ખાતા અને ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડનું વહીવટી તંત્ર સંગીન બનાવવું ૧૧૭૧૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૮૦.૪૫ ૧૨૫.૫૯ ૪૨૪.૧૦ ૧૯૯.૮૯
TED-૨ ટેકનિકલ હાઇસ્‍કૂલ/ વ્‍યવસાયીકરણનો વિકાસ ૧૧૭૧૦૧ ૮૦૦.૦૦ ૧૦૧.૪૩ ૪૧.૩૨ ૨૯૨.૦૪ ૭૫.૨૫
TED-૩ સરકારી પોલિટેકનિક અને છોકરીઓ માટેની પોલિટેકનિકનો વિકાસ ૧૧૭૧૦૨ ૮૪૫૦.૦૦ ૧૪૦૫.૨૦ ૧૨૩૧.૭૨ ૨૧૨૮.૦૨ ૧૪૦૮.૩૯
TED-૪ પોલિટેકનિકને સહાયક ગ્રાન્‍ટ ૧૬૭૧૦૩ ૧૦૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨.૦૦
TED-૫ સરકારી ઇજનેરી કૉલેજનો વિકાસ ૧૧૭૧૦૪ ૬૫૦૦.૦૦ ૮૯૭.૭૯ ૮૨૯.૮૬ ૧૧૩૦.૫૫ ૮૬૬.૫૨
TED-૬ ખાનગી ઇજનેરી કૉલેજોને સહાયક ગ્રાન્‍ટ ૧૬૭૧૦૫ ૨૦૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૧૯.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૫૦
TED-૭ શિક્ષકો અને પ્રશિક્ષકોને તાલીમ ૧૧૭૧૦૬ ૫૦૦.૦૦ ૮.૦૦ ૯.૦૦ ૧૦.૦૦ ૮.૦૦
TED-૮ સતત શિક્ષણ કાર્યક્રમ ૧૧૭૧૦૭ ૧૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦
TED-૯ સરકારી ફાર્મસી સંસ્‍થાઓનો વિકાસ ૧૧૭૧૦૮ ૩૦૦.૦૦ ૨૬.૯૮ ૧.૬૮ ૨૫.૭૩ ૬.૬૫
૧૦ TED-૧૦ ફાર્મસી સંસ્‍થાઓને સહાયક ગ્રાન્‍ટ ૧૬૭૧૦૯ ૫૦૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૨૩.૦૦ ૪૦.૦૦ ૬૪.૯૦
૧૧ TED-૧૧ અનુસ્‍નાતક અભ્‍યાસક્રમ ૧૧૭૧૧૦ ૪૧૫.૦૦ ૩૫.૦૫ ૩.૭૫ ૮૪.૪૬ ૨૦.૯૪
૧૨ TED-૧૨ આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજનાનો પ્રવાહ અંકિત કરવો. ૧૨૭૧૧૧ ૬૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૫૮.૪૪ ૧૨૫.૦૦ ૯૪.૪૨
૧૩ TED-૧૩ ભૂકંપ રાહત ૧૧૭૧૧૨ ૫૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૨૦૩.૧૫ ૧૫૪૦.૦૦ ૧૬૧.૪૯
૧૪  સ્‍ટાફ કવાર્ટસનું બાંધકામ  ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
  કુલ સરવાળો  ૨૪૭૦૦.૦૦ ૫૮૪૦.૦૦ ૨૫૪૬.૫૧ ૫૮૪૦.૦૦ ૨૯૩૮.૯૫