સંભવિત ખર્ચ, વાર્ષિક યોજના, ૨૦૦૪-૦૫
ક્રમ નં. યોજના નંબર યોજનાનું નામ કોમ્‍પ્‍યુટર કોડ દસમી પંચવર્ષિય યોજનાની ખર્ચ જોગવાઇ ૨૦૦૨-૦૭ રૂ. વાર્ષિક યોજના
૨૦૦૨-૦૩
વાર્ષિક યોજના
૨૦૦૩-૦૪
ખર્ચ જોગવાઇ રૂ. ખરેખર ખર્ચ રૂ. ખર્ચ જોગવાઇ રૂ. ખરેખર ખર્ચ રૂ.
TED-૧ ટેકનિકલ ખાતા અને ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડનું વહીવટી તંત્ર સંગીન બનાવવું. ૧૧૭૧૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૨૧૪.૦૦ ૨૧૪.૦૦ ૨૦૭.૪૦ ૧૪.૦૦
TED-૨ ટેકનિકલ હાઇસ્‍કૂલ / વ્‍યવસાયીકરણનો વિકાસ ૧૧૭૧૦૧ ૮૦૦.૦૦ ૭૭.૫૦ ૭૭.૫૦ ૧૨૯.૫૦ ૪૦.૦૦
TED-૩ સરકારી પોલિટેકનિક અને છોકરીઓ માટેની પોલિટેકનિકનો વિકાસ ૧૧૭૧૦૨ ૮૪૫૦.૦૦ ૧૪૩૬.૮૨ ૧૪૩૬.૮૨ ૧૪૭૯.૦૦ ૨૬૪.૦૦
TED-૪ પોલિટેકનિકને સહાયક ગ્રાન્‍ટ ૧૬૭૧૦૩ ૧૦૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦
TED-૫ સરકારી ઇજનેરી કૉલેજનો વિકાસ ૧૧૭૧૦૪ ૬૫૦૦.૦૦ ૧૬૫૩.૦૮ ૧૬૫૩.૦૮ ૨૨૯૫.૬૦ ૬૫૩.૨૦
TED-૬ ખાનગી ઇજનેરી કૉલેજોને સહાયક ગ્રાન્‍ટ ૧૬૭૧૦૫ ૨૦૦.૦૦ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦ ૧૬૦.૦૦ ૨૫.૦૦
TED-૭ શિક્ષકો અને પ્રશિક્ષકોને તાલીમ ૧૧૭૧૦૬ ૫૦૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦
TED-૮ સતત શિક્ષણનો કાર્યક્રમ ૧૧૭૧૦૭ ૧૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
TED-૯ સરકારી ફાર્મસી સંસ્‍થાનો વિકાસ ૧૧૭૧૦૮ ૩૦૦.૦૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦
૧૦ TED-૧૦ ફાર્મસી સંસ્‍થાઓને સહાયક ગ્રાન્‍ટ ૧૬૭૧૦૯ ૫૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૦.૦૦
૧૧ TED-૧૧ અનુસ્‍નાતક અભ્‍યાસક્રમ ૧૧૭૧૧૦ ૪૧૫.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ૪૩.૦૦ ૦.૦૦
૧૨ TED-૧૨ આદિજાતિ વિસ્‍તાર પેટા યોજનાનો પ્રવાહ અંકિતકરવો. ૧૨૭૧૧૧ ૬૨૫.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૦.૦૦
૧૩ TED-૧૩ ભૂકંપ રાહત ૧૧૭૧૧૨ ૫૦૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦
૧૪ સ્‍ટાફ કવાર્ટરનું બાંધકામ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
કુલ સરવાળો ૨૪૭૦૦.૦૦ ૫૧૦૪.૦૦ ૫૧૦૪.૦૦ ૮૫૦૦.૦૦ ૪૯૯૬.૨૦