તમે કોણ છો ?
મધ્યાહન ભોજન કાર્યક્રમ
ક્રમ યોજના નંબર યોજનાઓનું નામ કોમ્‍પ્‍યુટર કોડ નંબર દશમું સંભવિત આયોજન ૨૦૦૨-૦૭ વાર્ષિક આયોજન ૨૦૦૨-૦૩ વાર્ષિક આયોજન ૨૦૦૩-૦૪
ખર્ચ ખરેખર ખર્ચ ખર્ચ સંભવિત ખર્ચ
એમ.ડી.એમ.-૧ મિડ ડે મીલ પ્રોગ્રામ ૨૨૭૨૨૩૬ ૫૦૦૦૦  ૮૩૫૨ ૮૭૭૫.૮૨ ૧૦૩૫૨ ૧૫૨૮૨
એમ.ડી.એમ. ન્‍યુ એસ.ટી. ગર્લસ ફુડ ફોર પેરન્‍ટસ ઓફ એસ.ટી. ગર્લસ       
ન્‍યુ ગુજ. પેટર્ન        
 કુલ   ૫૦૦૦૦ ૮૩૫૨ ૮૭૭૫.૮૨ ૧૦૩૫૨ ૧૫૨૮૨
ક્રમ યોજના નંબર યોજનાઓનું નામ કોમ્‍પ્‍યુટર કોડ નંબર દશમું સંભવિત આયોજન
૨૦૦૨-૦૭
વાર્ષિક આયોજન ૨૦૦૪-૦૫ વાર્ષિક આયોજન ૨૦૦૫-૦૬
ખર્ચ સંભવિત ખર્ચ ખર્ચ તેમાં મુડીનો અંશ(Content)
એમ.ડી.એમ.-૧ મિડ ડે મીલ પ્રોગ્રામ ૨૨૭૨૨૩૬ ૫૦૦૦૦ ૧૦૩૧૦ ૧૮૯૬૧ ૧૨૮૯૮
એમ.ડી.એમ. ન્‍યુ એસ.ટી. ગર્લસ ફુડ ફોર પેરન્‍ટસ ઓફ એસ.ટી. ગર્લસ     ૨૧૦૮
ન્‍યુ ગુજ. પેટર્ન      ૧૧૦૨  -
 કુલ   ૫૦૦૦૦ ૧૦૩૧૦ ૧૮૯૬૧ ૧૬૧૦૮  -