તમે કોણ છો ?
રમતગમત અને યુવા સેવાઓ
યોજના નં. યોજનાનું નામ દશમી યોજના ખર્ચ ૨૦૦૨-૦૭ વાર્ષિક યોજના ખર્ચ ૨૦૦૨-૦૩
વાર્ષિક યોજના ૨૦૦૩-૦૪
ખર્ચ જોગવાઇ તેમાં મૂડીનો અંશ
 (અ) ૨૨૦૨ સામાન્‍ય શિક્ષા   
ઇ.ડી.એન.-૬૪ સંસ્‍કૃત સાહિત્‍ય એકેડેમી૪૫ ૪.૨ ૪.૨
ઇ.ડી.એન.-૬૫ ગુજરાતી સાહિત્‍ય એકેડેમી ૨૦૦ ૩૫.૮ ૩૫.૮
ઇ.ડી.એન.-૬૬ ઉર્દુ સિંધી સાહિત્‍ય એકેડેમી ૫૫
 કુલ (અ) ૩૦૦ ૪૮ ૪૮
 (બ) ૨૨૦૪ સ્‍પોર્ટસ એન્‍ડ યુથ () ૨૨૦૪- સ્‍પોર્ટસ એન્‍ડ યુથ
ઇ.ડી.એન.-૬૮ એકીકૃત યુવક કલ્‍યાણ યોજના ૨૨૬ ૨૩ ૩૩
ઇ.ડી.એન.-૬૯ રમત-ગમત પ્રવૃત્તિઓ ૧૮૨ ૩૧ ૩૪
ઇ.ડી.એન.-૭૦ રમત-ગમત પ્રવૃત્તિઓ ( એસ.એ.જી.) ૧૪૪૨ ૨૫૬ ૨૪૩ ૨૩.૫
 ૨૨૫૧- ઇર્ન્ફમેશન ટેકનોલોજી ૧૫૦ ૧૬ ૧૬
 કુલ (બ) ૨૦૦૦ ૩૨૬ ૩૨૬ ૨૩.૫
 (ક) ૨૨૦૫- કળા અનેસંસ્‍કૃતિ    
ઇ.ડી.એન.-૭૧ સંગીત નાટક એકેડેમી ૮૮૦ ૯૧ ૯૫
ઇ.ડી.એન.-૭૨ લલીત કળા એકેડેમી ૧૬૦ ૧૯ ૧૯
ઇ.ડી.એન.-૭૩ પુરાતત્વ વિકાસ ૧૨૨૦ ૪૬૪ ૨૬૮ ૧૫૦
ઇ.ડી.એન.-૭૪ સંગ્રહાલય વિકાસ ૭૪૦ ૧૮૦ ૧૯૮ ૧૩૨
ઇ.ડી.એન.-૭૫ વાંચનાલય વિકાસ ૧૧૯૫ ૧૩૧ ૧૧૧ ૧૦
ઇ.ડી.એન.-૭૬ દફતર ભંડારનો વિકાસ ૮૦૦ ૨૯૨ ૪૯૦ ૪૫૦
ઇ.ડી.એન.-૭૭ સમારોહની જન્‍મ શતાબ્‍દી મહાનુભાવોની જન્‍મ શતાબ્‍દીની ઉજવણી ૮૦ ૧૩
 કુલ (ક) ૫૦૭૫ ૧૧૯૦ ૧૧૯૦ ૭૫૦
 કુલ (અ) + (બ) + (ક) ૭૩૭૫ ૧૫૬૪ ૧૫૬૪ ૭૭૫.૫