ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
સંપર્ક

વિડિઓ

માહિતી મેળવવાના અધિકાર
India.gov.in
સંપર્ક
સરનામુ

ગુજરાત ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયૂટ ઓફ એજયુકેશનલ ટેકનોલોજી,
૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ,
હેલ્મેટ ચાર રસ્તા,
નવરંગપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯

ઇ-મેઇલ
giet-ahd@gujarat.gov.in
dir-giet-edu@gujarat.gov.in
ફોન
૦૭૯-૨૭૯૧૩૩૮૮
૦૭૯-૨૭૯૧૨૯૨૩
ફેકસ
૦૭૯-૨૭૯૧૨૯૨૩