ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
એ.બી.સી. અંગ્રેજી મુળાકસરો-ગીત એમ.એમ.ભારતી ર’’ ૦૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
એકસન પ્‍લાન ર૦૦૧-ર૦૦ર એ.વાય.શેઠ ૧૬’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ શિક્ષણ વિભાગના બોર્ડની પરીક્ષા માટે કરેલી પ્રગતિ
એકયુપ્રેસર ચિકીત્‍સા જે.એન.ભટ્ટ ૧૬’ ૫૮" શિક્ષક આરોગ્‍ય ૧૯૯૬-૧૯૯૭
અધ્‍યયન અકસ્‍માત કે.એલ.જોષી ર૭’ ર૫" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ ભણવાની અશકિત અંગે અને એન.એચ.કે.જાપાન ફેસ્‍ટીવલ કાર્યક્રમ માટે પ્રવેશ
અજ્ઞાત સંખ્‍યા -૧ એ.એસ.દેસાઇ ૧૭’ ૧૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
અજ્ઞાત સંખ્‍યાના ગુણધર્મો એ.એસ.દેસાઇ ૧૭’ ૧૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
અગ્‍નીસામન સેવા એ.એસ.દેસાઇ ૧૯’ ૫૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ જાગરૂકતા તાલીમ
અગ્‍નીસામન રક્ષણ તાલીમ-૧ એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ૩૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ આગ અને સુરક્ષા તાલીમ
અગ્‍નીસામન રક્ષણ તાલીમ ર એ.એસ.દેસાઇ ૧૬’ ૧ર" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ આગ અને સુરક્ષા તાલીમ
અકસ્‍માત સાવચેતી અને સારવાર -ર એમ.એચ.કાનાવત ૮’ ૧૧’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
અકસ્‍માત સાવચેતી અને સારવાર-૧ એમ.એચ.કાનાવત ૮’ ૧૦’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
અજ્ઞરો સે મેઇલ (ઘર) સી.આઇ.ઇ.ટી. નવી દિલ્‍હી ર૦ વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
અલભ્‍ય પ્રદર્શન એમ.એમ.ભારતી ૬’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦
અળસીયુ એ.એસ.દેસાઇ ૯’ ૫૪" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૮-૧૯૯૯
અમદાવાદની ગુફા એમ.એમ.ભારતી ૩’ ૫૫" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૧-ર૦૦ર વાસ્તુશિલ્પ સ્મારક
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩