ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સાહસના સોપાન-સ્‍કેટીંગ એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૩૦" ૯-૧૧ રમતગમત ૧૯૯૮-૧૯૯૯
સાહસના સોપાન (પરીની) એમ.એમ.ભારતી ૬’ ૦૦’’ ૫-૮ રમતગમત ર૦૦૫-ર૦૦૬
સહયોગ કુષ્‍ઠરોગો એમ.એમ.ભારતી ૧૭’ ૦૦’’ શિક્ષક વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
સજીવ નિર્જીવ દિક્ષીત સોની ૧૦’ ૦૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧
સજીવ નિર્જીવ (ર૦૦૬) એમ.એચ.કાનાવત ૧૪’ ૪૦’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
સાક્ષરતા દિપ બી.આર.ભાટી ર૦’ ૬૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
સાક્રતા ગીત એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૪૦" શિક્ષક પુખ્‍ત શિક્ષણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
સાક્ષરતાની સાથે મહિલા સશકિતકરણ એ.વાય.શેઠ પુખ્‍ત શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સાક્ષરતાનો રંગ કે.એલ.જોષી ૭’ ૩૩" ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સાક્ષરતા એક અનુભવ એ.વાય.શેઠ પુખ્‍ત શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સાક્ષરતાના સથવારે એ.વાય.શેઠ પુખ્‍ત શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સાક્ષરતાનો વર્ગ એ.વાય.શેઠ પુખ્‍ત શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સાક્ષરતાના દ્વારે એ.વાય.શેઠ પુખ્‍ત શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સમાજ વિદ્યા (પરીરૂપ) એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૦૦" સામાજિક અભ્‍યાસ ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી મંગળભાઇ પટેલ
સમાજ વિદ્યા-કઠીન બિંદુ એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૦૦" સામાજિક અભ્‍યાસ ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી નરસિંહભાઇ પટેલ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩