ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સંસ્‍કૃત પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ એમ.એમ.ભારતી ૧૪’ ૦૦" ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી દેવેશ મહેતા
સંસ્‍કૃત કઠીનબીંદુ એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૦૦" ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી દેવેશ મહેતા
સંસ્‍કૃત-ભાવતુ ભરતમ એમ.એચ.કાનાવત ૩’ ૧૫’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
સંસ્‍કૃત-ઘરે વાર્તાલાપ એમ.એચ.કાનાવત ર’ ર૭’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
સંસ્‍કૃત - સુભાષિતાની એમ.એચ.કાનાવત ૪૩૦ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
સંસ્‍થા પરીચય- એન.એ.એસ.આઇ.ઓ. એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૪૧’’ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સપ્‍ત વસરાહા એમ.એચ.કાનાવત ૫’ ૦૬" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
સરદાર સરોવર એમ.એચ.કાનાવત ર૧’૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ જનરલ જાગરૂકતા
સરસ્‍વતી વંદના એમ.એચ.કાનાવત ૫’૦૪" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
સરસ્‍વતી વંદના(હે શારદા મા) એ.એસ.દેસાઇ ૮’ ર૫" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
સરવાળા એ.એસ.દેસાઇ ૧૮’ ૩૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪
સર્પ નિદર્શન એમ.એચ.કાનાવત ૧ર’ ર૦" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦ર-ર૦૦૩ સર્પ વિષે
સર્વનામની સમજ કે.એલ.જોષી ૯’ ૩૦" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
સર્વનામ વ્‍યાકરણ એમ.એચ.કાનાવત ૪’ ૩૪" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
સશકિતકરણની કેડીએ નારી એ.એસ.દેસાઇ ર૬’ ૩૦’’ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ જાગરૂકતા કાર્યક્રમ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩