ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
ત્રિકોણ અને તેના અંગો એમ.સી.રાઠોડ ૧૧’ ૦૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ૧૯૯૯-ર૦૦૦
ત્રિકોણની રચના એ.એસ.દેસાઇ ૧૧’ ૦૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ત્રિકોણનુ ક્ષેત્રફળ સુદર્શન ૯’ ર૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦ર-ર૦૦૩ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત કાર્યક્રમ (ગણિતશાસ્ત્ર)
ત્રિકોણના ત્રણે ખુણાના માપનો સરવાળો એ.એસ.દેસાઇ ૧૦’ ૪૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ત્રિરંગી સંદેશ કે.એલ.જોષી ૫’ ૧૬" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
ટુ લીટલ ફીંગર એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૧૦" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઉચ્‍ચલન (ભાગ ર) એમ.એચ.કાનાવત ૧૦’ ૩૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઉચ્‍ચલન (ભાગ ૧) એમ.એચ.કાનાવત ૧૩’ ૫૫" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઉડે રે ગુલાલ કે.એલ.જોષી ૬’ ૦૫" ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
ઉગ્‍યો ચબુતો કે.એલ.જોષી ૭’ ર૭" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક (કવિતા) આધારીત
ઉખાના ૩ એ.વાય.શેઠ ૧૪’ ૦૦’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઉખાના ૪ એ.વાય.શેઠ ૧૪’ ૦૦’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઉખાના -૧ એ.વાય.શેઠ ૧૩’ ૧૬’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઉખાના -ર એ.વાય.શેઠ ૧૧’ ર૯’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઉખાના -૫ એ.વાય.શેઠ ૧૦’ ર૪" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩