ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
ઉપયોગી વસ્‍તુનો દુરઉપયોગના કરવો બી.આર.ભાટી ૯’ ૫ર" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૭-૧૯૯૮
ઉથ્‍થાન સંસ્‍થા પરીચય એમ.એમ.ભારતી ૧૬’ ૧૦" શિક્ષક વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ મંદબુદ્ધિના બાળકો માટે સંસ્‍થા
વા વા વંટોળીઓ એમ.એચ.કાનાવત ૩’ ૪૪" ૫-૮ સંસ્કૃતિ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ગીત
વડલો કહે છે. કે.એલ.જોષી ૬’ ૫૭" ૫-૮ નૈતિક શિક્ષણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
વહેલી સવારે એ.વાય.શેઠ ૫’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
વન અને આપણે એ.એસ.દેસાઇ ૧૩’ ર૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩
વન કરે વતન આબાદ બી.આર.ભાટી ૧૬’ ૪૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
વન મહોત્‍સવ એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૪૫" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ જાગૃતિ કાર્યક્રમ
વાણીજય ગણિત નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૭’ ૪૬" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
વાણિજય વ્‍યવસ્‍થા -૧ નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૮’ ૩૦" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
વાણિજય વ્‍યવસ્‍થા -ર નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૮’ ર૫" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
વાર્તાલાપ (ઓડીટ) એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૦૦" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૧-ર૦૦ર ઓડીટ અંગે ચર્ચા
વર્તુળ એમ.સી.રાઠોડ ૧૬’ ૦૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ૧૯૯૯-ર૦૦૦
વર્તુળ-ભુમિતિ એ.એસ.દેસાઇ ૧૩’ ૦૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
વસ્‍તુ જોવા માટે પ્રકાશ એમ.એચ.કાનાવત ૧ર’ ૩૧’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩