ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
વ્‍યાયમ બાળક એમ.એચ.કાનાવત ૮’ ૦૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
વ્‍હાલા વ્‍હાલા બાળકો-અભિયાન ગીત કે.એલ.જોષી ૩’ ૪૯’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
વિહનવ જાન તો કે.એલ.જોષી ૬’ ૦૪" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
વિભાજયતાની ચાવીઓ-૧(૫ /૧૦) એ.એસ.દેસાઇ ૧૮’ ૩૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
વિભાજયતાની ચાવીઓ-૩ (૩/૬/૯) એ.એસ.દેસાઇ ૧૬’ ૫૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
વિભાજયતાની ચાવીઓ (ભાગ ર ર/૪/૮) એ.એસ.દેસાઇ ૧૭’ ૦૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
Vibhajyatani Chaviર(કલા૧ ર/૪/૮) એ.એસ.દેસાઇ ૧૮’ ૪૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
વાયબ્રન્‍ટ ગુજરાત પ્રદર્શન એમ.એમ.ભારતી ૧૫’ ર૫’’ ૯-૧૧ Craft ર૦૦૪-ર૦૦૫
વિજ્ઞાન મેળો-પાદુસમા એ.વાય.શેઠ ૫’ ૧૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ વિજ્ઞાન મેળો
વિજ્ઞાન દર્શન -૧ એમ.વી.પટેલ ૯’ ૦૪" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ૧૯૯૯-ર૦૦૦
વિજ્ઞાન દર્શન -ર એમ.વી.પટેલ ૮’ ૩૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ૧૯૯૯-ર૦૦૦
વિજ્ઞાન દર્શન -૩ એમ.વી.પટેલ ૧૦’ ૦૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ૧૯૯૯-ર૦૦૦
વિજ્ઞાન દર્શન -૪ એમ.વી.પટેલ ૬’ ૫૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ૧૯૯૯-ર૦૦૦
વિજ્ઞાન મેળો-ગાંધીનગર એ.વાય.શેઠ ૧૦’ ૦૦" ૫-૮ વિજ્ઞાન ર૦૦૧-ર૦૦ર પ્રાથમિક બાળકો માટે વિજ્ઞાન મેળો
વિજ્ઞાન મેળો પાટણ એમ.એચ.કાનાવત ૮’ ૫ર" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ વિજ્ઞાન પ્રદર્શન
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩