ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય કેસેટ ક્ર્મ
રાષ્‍ટ્રીય પ્રતિકોનું મહત્‍વ ૧’૦૦"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩ર૭
ભારતની કુદરતી સંપતી (જલ) ૮’"ર૭૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસર૪૦
વ્‍યકિતત્‍વ ઘડતર
(લક્ષમી ઠાકોર)
૬’૪ર"૫-૮નૈતિક મૂલ્‍યર૯૯
સર આઇસેક ન્‍યુટન ૧ર’૦૦"૯-૧૧વિજ્ઞાન ૩ર૩
વિજ્ઞાન કવીકલી-૧૧’૦૦"૯-૧૧વિજ્ઞાન ૧૬૬
વિજ્ઞાન કવીકલી -ર૧’૦૦"૯-૧૧વિજ્ઞાન ૧૬૬
પૃથ્‍વીની દૈનિક ગતી ૧૩’ર૭"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસર૪૦
મારૂ કુટુંબ ૪’૦૦"૫-૮ભાષા૩ર૦
એન.સી.ઇ.આર.ટી. એજયુ.-એસ.એ.ટી.
શિક્ષક માટે તાલીમ
૯’૦૦’’શિક્ષકશિક્ષણ ૧૬૬
વિભાજયતાની ચાવીઓ ૧ર’૪૫"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્રર૯૧
સૈનિક સૈનિક રમીએ ૬’ર૫"૫-૮ભાષાર૯૧
મનોવિજ્ઞાનીક માર્ગદર્શન (વિદયર) ૯’૩૫"૯-૧૧શિક્ષણ ૧૬૬
મનોવિજ્ઞાનીક માર્ગદર્શન (પર્સન) ૧૭’૫૧"૯-૧૧શિક્ષણ ૧૬૬
મનોવિજ્ઞાનીક માર્ગદર્શન (આરોગ) ૧૩’૩૦"૯-૧૧શિક્ષણ ૩૩ર
મનોવિજ્ઞાનીક માર્ગદર્શન (વિદયર) ૧૫’૫૬"૯-૧૧શિક્ષણ ૩૩ર
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩