ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય કેસેટ ક્ર્મ
મનોવિજ્ઞાનીક માર્ગદર્શન (વિદયર) ૧૧’૦૦"૯-૧૧શિક્ષણ ૩૩ર
મનોવિજ્ઞાનીક માર્ગદર્શન (યાદસ) ૧૬’૦૯"૯-૧૧શિક્ષણ ૩૩ર
મનોવિજ્ઞાનીક માર્ગદર્શન (વાચા) ૧૩’૩૦"૯-૧૧શિક્ષણ ૩૩ર
મનોવિજ્ઞાનીક માર્ગદર્શન (ઝડપી) ૯’ર૫"૯-૧૧શિક્ષણ ૩૩ર
સૈકાનો સિકકો -૧૧૦’૪૫"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૩૩
સૈકાનો સિકકો૧૩’૦૦"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૩૩
રૂડો રૂપીયો ૫’ર૦"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૩૩
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -ર૯(ફો) ૮’૩૦"૫-૮ભાષા૩૩૪
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -૩૦(આ) ૯’ર૦"૫-૮ભાષા૩૩૪
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -૩૦(સમા) ૭’૪૦"૫-૮ભાષા૩૩૪
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -૩૦(રા) ૪’૩૦"૫-૮ભાષા૩૩૪
વચનપરવા સંદેશ ૬’૦૦"૯-૧૧શિક્ષણ ૩૩૪
આભન મુલાજી મુસલાજી ર૦’૦૫"૫-૮ભાષા
ભીલી બાલવાર્તા (ટાઢુ તબકળુ) ૧૩’૫૫"૫-૮ભાષા
મુન્‍નાસિંહ નો ગર્દભસિંહ ૧૧’૩૦"૫-૮ભાષા
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩